Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden Zee- of Land-Officieren, welke eenen minderen rang* dan dien van Hoofdofficier hebben.

Geene der andere hooge ambtenaren zijn van die benoeming uitgesloten.

61. De titel van de vergadering der Staten-Generaal is: Edel Mogende Heeren.

De Leden der vergadering genieten 's jaars / 2500.

62. Alle de Leden der Staten-Generaal stemmen voor zich zeiven en zonder last van of ruggespraak met de vergadering, door welke zij benoemd zijö.

Bij het aanvaarden hunner functiën doen zij, ieder op de wijze zijner godsdienstige gezindheid, den navolgenden eed:

„Lk zweer (belove), dat ik eerst en boven al de „grondwet der Vereenigde Nederlanden zal onderhouden en handhaven; dat ik wijders de onafhankelijkheid van den Staat, de vrijheid en de welvaart van deszelfs Ingezetenen, met alle mijne „krachten, bevorderen zal, zonder aanzien van pro„vinciale of van eenige andere dan algemeene behangen.

„Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig." Zij worden tot dien eed toegelaten, na alvorens te hebben afgelegd den navolgenden eed van zuivering.

„Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid van de „vergadering der Staten-Generaal te worden be„noemd, directelijk of indirectelijk, aan geene personen 't zij in of buiten het bestuur, onder wat „naam of voorwendsel ook, eenige giften of gaven „heb beloofd of gegeven, nochte beloven of geven „zal.

„Ik zweer (belove), dat ik mij exactelijk zal „gedragen naar den inhoud van het plakkaat bij „de Staten-Generaal op den 10 December 1715, „tegen het geven en nemen van verboden giften, „gaven en geschenken, gearresteerd.

„Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig."

63. Deze eeden worden afgelegd in handen van den Souvereinen Vorst in den Baad van State, ofte, bij Deszelfs afwezendheid in handen van den Raad zeiven, welke die in zijnen naam ontvangt.

Van deze beëediging wordt door of van wegen den

Sluiten