Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roepen, alleenlijk tot het bedoelde einde, om de Raadplaatsen, in dien tusschentijd open gevallen, door bevoegde personen te vervullen.

80. De open vallende plaatsen in de Kiezers-kollegiën worden vervuld bij meerderheid van stemmen der gezeten burgeren, eene zekere, in elke stad bij het stedelijk reglement te bepalen, som betalende in de beschreven middelen. Daarover brengt elk dier burgeren eens in het jaar zijne stem uit bij behoorlijk geteekende en gesloten briefjes, die aan de huizen opgehaald worden van wege de Regering.

81. De besturen van Heerlijkheden, Districten en Dorpen zullen worden ingerigt op zoodanigen voet, als met de bijzondere omstandigheden van elk derzelve, met de belangen der ingezetenen en het verkregen regt der belanghebbenden onderling bestaanbaar geoordeeld zal worden, alles in overeenstemming met deze grondwet en volgens nadere reglementen op last van de Staten te maken, welke dezelve, in gevalle van goedkeuring, aan de bekrachtiging van den Souvereinen Vorst onderwerpen.

82. De leden der provinciale of landschappelijke vergaderingen leggen bij het aanvaarden hunner functiën, elk op de wijze zijner godsdienstige gezindheid, den volgenden eed af:

„Ik zweer (belove), dat ik eerst en bovenal de „grondwet der Vereenigde Nederlanden zal onderhouden, en dat ik wijders de reglementen, voor „deze Provincie of Landschap gemaakt of nog te „maken, zal achtervolgen of nakomen, en voorts „de welvaart van deze Provincie of Landschap, „met alle mijne krachten, bevorderen. „Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig!" Zij worden tot dien eed toegelaten na alvorens te hebben afgelegd den volgenden Eed van Zuivering:

„Dx zweer (verklare) dat ik, om tot lid van de „Staten dezer Provincie of Landschap te worden be„noemd, directelijk of indirectelijk, aan geene personen, het zij in of buiten het bestuur, onder wat „naam of voorwendsel ook, eenige giften of gaven „heb beloofd of gegeven, noch te beloven of geven zal."

Sluiten