is toegevoegd aan je favorieten.

Geestelijke stroomingen onder de bevolking op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

leden en heeft in haar streven naar kennis voor haar zelve, naar ontwikkeling van haar volk en naar bevrijding van de Javaansche vrouw, zoo goed als alleen gestaan. Al genoot zij voor eene regentsdochter eene groote mate van vrijheid, naar onze opvatting leidde zij een stil en teruggetrokken leven binnen de regentswoning te Japara, vanwaar zij in 1903 naar die van Rembang verhuisde, als de echtgenoote van den regent aldaar. Toch heeft haar arbeid in de stilte een stroom in het leven geroepen, èn onder de Javanen, èn onder de Europeanen. De „Indische Vereeniging", die in 1908 is opgericht, een bond van hier studeerende Indonesiërs, die zich ten doel stelt aaneensluiting en samenwerking in het belang van het gemeenschappelijk geboorteland, heeft als eerste uitgave eene brochure doen uitkomen waarin een rede van haren voorzitter Raden mas noto Soeroto is afgedrukt, die hij in December 1911 heeft uitgesproken. De titel is „De gedachten van Raden Adjeng Kartini als richtsnoer voor de Indische Vereeniging". In het voorjaar van datzelfde jaar was de bekende uitgave van Kartini's brieven door Mr. J. H. Abendanon verschenen. Vóór dien tijd was Kartini slechts bekend aan die Europeanen met wie zij briefwisseling hield; ook met de Vereeniging „Oost en West" stond zij in verbinding.

Kartini's brieven zijn in Nederland en in Indië veel gelezen; het boek heeft drie uitgaven beleefd. Een van de redenen waarom het zooveel sympathie heeft gewekt, is zeker wel deze, dat Kartini zich met haar volle hart tot het Nederlandsche volk Heeft gewend en toch geheel Javaansche heeft willen bbjven. In het jaar vóór .haar huwelijk met den Regent van Rembang, heeft zy nog het verzoek gedaan om de hulpacte en de hoof dacte van onderwys in Nederland te mogen verkrijgen, inrichtingen van opvoeding en onderwijs te bezoeken, cursussen in gezondheidsleer, ziekte- en verbandleer en eerste hulp bij ongelukken te volgen en verder alles wat de Nederlandsche beschaving aan goeds en bruikbaars voor het