is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Evangelie en de moderne mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook wanneer wij geen ontwikkeling waarnemen, gaat de stille werking toch dóór.

In de kern der menschheid is het zaad eenmaal geworteld, en het zal overwinnen. Alleen, omdat het een geschiedenis van eeuwen betreft, kan het ons, kinderen van het oogenblik, schijnen, alsof het zaad gestorven is.

Maar God werkt in de diepte en in de stilte.

Jezus heeft dit in een andere gelijkenis duidelijk geprofeteerd:

„ Alzoo is het koninkrijk Gods, gelijk of een mensch het zaad in de aarde wierp, en voorts sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hijzelf niet wist, hoe; want de aarde brengt vanzelve vrucht voort; eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar; en als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is".

* Wonderbaarlijk, ja, voor ons verstand absoluut onbegrijpelijk, is de kracht, die God gelegd heeft in de zaadkorrel.

Een wonder is het mostaardzaad, het onaanzienlijkste van al de zaden, en als het gezaaid is, maakt het groote takken, alzoo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen.

Het zaad van het rijk Gods, de kiem der waarheid, het bezielende Woord, dat van Godswege in de wereld uitgaat, heeft zeker niet minder levensvatbaarheid.

Waar het van harte wordt aangenomen, geschiedt hetzelfde wonder.

De groote vraag is slechts, of het hart de gezindheid en gesteldheid heeft het zaad ook waarlijk op te nemen. Wanneer dit niet het geval is moet de ziel daartoe vóórbereid worden. De harde grond moet worden geploegd en gezuiverd. Het onkruid moet eruit gewied. De heilige plicht van allen, die bewust verlangen naar de komst van het rijk Gods, ook in de harten dergenen, die er onverschillig tegenover staan, is het