is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten en daardoor zou het familiegoed, sedert het midden der 15de eeuw als Aert-Brantsgoed bekend, in de toekomst weder een gelijknamigen eigenaar en bewoner kunnen hebben. Maar in de sterren was dit anders geschreven.

Den naam Aert of Ardt, waarmede de predikant hem inschreef, heeft de benoemde sinds zijne studiejaren niet gebezigd. Bij zijne aanneming als lidmaat te Harderwijk werd hij geboekt als Arnoldus van Slichtenhorst, sone van Brant Aerts, 25 December 1634.

Eene voorstelling van zijne handteekening geeft een oorspronkelijk stuk in het archief van Gelderland, gedateerd 7 November 1642. Zij is hierbij gereproduceerd. Noemde hij zich als schrijver van de Geldersche Geschiedenissen Arend van Slichtenhorst, zijne onderteekening in genoemd stuk is: Arn(old) a Slichtenhorst.

GESCHIEDENIS VAN AERT-BRANTSGOED IN SLICHTENHORST EN VAN ZIJNE OMGEVING.

In het Rijksarchief-depot te Arnhem bevindt zich een handschrift uit de tweede helft der vijftiende eeuw, op den rug getiteld: „Thynsboeck op Veluwe " en aanvangende: „Thyns des Hertoghen van Gelre by Nykerck". Op fol. 231 verso staat:

„Item Griet, Arnt Brants soins wiiff mit oer kinder, alleer Arnt Henricks Westvelinck van lande, gecoft tegen (= van) Geertruyd Rensen, alleer Bessel Henricks wiiff van Aller HIJ alde gr. (grooten) ende van erve alleer Maes Andries Blomen VIIJ gr., tsamen VTIJ mergen, gelegen op SHchtenhorstbroec, maict tsamen XVJ st."

Het erf, hetwelk vroeger, ± 1400, Maes Andriesz. Blomen behoorde en na den aanvang der vijftiende eeuw wordt vermeld bij de in den westhoek der Veluwe gelegen talrijke goederen van het adellijke Jufferenstift te Hoog-Elten 1), was het stamgoed der Slichtenhorsten, werd meer dan twee eeuwen lang AertBrantsgoed, ook Brant-Aertsgoed genoemd en heet thans weder naar een der oudste eigenaars Westvelincksgoed, verkeerdelijk Westphalingsgoed. Van Veluwe, Fela, Felua werd door middel

1) N. C. Kist, Het Adellijk Jufferenstift te Hoog-Elten, 1853, Leiden.

HOOFDSTUK II.