is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkzaamheden van luitenant-schout, maar was niet officiéél aangesteld.

Behalve deze zoon zouden de jongste dochter Margaretha van Slichtenhorst en hun neef Gerrit van Wenckum i) als bediende met den benoemden Directeur vrije overvaart met inbegrip van kost en drank hebben en de laatste zou f 150 ontvangen voor „sijn opstaen hier te lande." Vrije woning met een hof in de kolonie, die vroeger door den commies Arend van Curler gebruikt was, zou hem gegeven worden, terwijl het huis op kosten van den Wees-Patroon zou onderhouden worden.

Vier melkkoeien en twee paarden zou hij verkrijgen „op halve aentehnge", d.i. de helft der geboren kalveren en veulens zou voor hem blijven ; verder verkreeg hij vier morgen bouwland in gebruik en zooveel weiland als voor het rundvee en de paarden noodig zou zijn.

Een twintigste deel zou hij nog genieten van de winst der koopmanschap op Nieuw-Nederland, die de voogden in hunne kwaliteit ter hand dachten te nemen, doch zonder verbinding. De penningen hiervan zou hij ontvangen bij de verrekening der handelsopbrengst.

Met de Indianen of Naturellen zou hij goede correspondentie en eenigheid (vrede) houden. Dit zou onkosten veroorzaken, die den Directeur zouden vergoed worden na taxatie van Gecommitteerden en na goedkeuring van den Patroon.

/.nfi 7ftn rlft zeker eene kwarteeuw door Van Slichtenhorst

bekoesterde wensch om het land der toekomst over den oceaan, —: • _ j.„ «"Urt,.^.T«« Tm^.'n'ïlH roni-rton TTarl nipt'

met eigen ou^en tc aaiiaw.nu uwen v^ivm»^ v.^.v.w...

ziïn erfoom Jjenrlck Beeckman reeds 1 November 1621 voor een bedrag van f900 in het kapitaal der Westindische Compagnie geteekend en dit als alle eerste inteekenaars twee jaren daarna

gestort, om spoedig gevolgd te woraen aoor aen suiuui van I Nykerk Goossen van Curler, die tenzelfden dage voor f1200 ƒ mc^rppf pn "Hnnr den ofedikant dier plaats Te-hannes Switterius,

J die door zijn vriend Kiliaen van Rensselaer eerst voor 1000

gulden deed inschrijven, om deze som op 10 januari 1025 nog met 50 procent te verhoogen? 2)

Ja het geloof van den grooten propagandist voor de belangen der W. I. Compagnie K. van Rensselaer verzette bergen van bezwaren bij de zoowel op maatschappelijk als financieel gebied, voorzichtige Veluwnaars. Meer nog, dat geloot' wekte op tot "ëcTéle daden. Gelijk thans' vele schenkingen op spaarbankboekjes geschieden, teekende Van Rensselaer voor zijne eene dienstmaagd, Aeltgen Henricks, voor eene som van f50 in en voor de andere — zij was naar den famihenaam Pasraet eene ver-

1) Gerrit van Wenckum (ook Wencom) was 17 Januari 1627 te Nykerk gedoopt, zoon van Morre van Wenckum en Aeltgen Brants. De doopen der jongste kinderen van Brant van Slichtenhorst zijn niet aangeteekend, daar er geen register bestaat van 1628—1634. '

2) Het „Capitael-boek" der W. I. C, fol. 113, "8 en ia9. (Algemeen Rijksarchief, den Haag).