is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenheid den Patroon daarvan inlichten, opdat hierin nader kon worden voorzien.

De voogden van den Patroon behielden zich wijders voor om deze instructie naar gelegenheid van zaken te vermeerderen of te verminderen, te verbeteren of aan te vullen.

Het slot luidde:

Aldus gedaen by de Vooghden van den Patroon van de voors. colonie (Rensselaerswyck) in Amsterdam desen 4en September 1647.

(was onderteekend:) Johan van Weely.

W. van Twiller.

Op deze uitvoerige, van inzicht en wijsheid getuigende instructie, mede opgesteld en geteekend door den zusterszoon van den genoemden Kiliaen van Rensselaer, den ten onrechte meermalen gesmaden Wouter van Twiller, die hier met zijn medevoogd de belangen van zijn neef, den Wees-Patroon, op voorbeeldige wijze behartigde, — op dezen lastbrief zou Brant van Shchtenhorst, die dezen getrouwelijk voor ieder deel zou opvolgen en in het bijzonder hetgeen hier door spatiëering is aangegeven zich met vrijmoedigheid beroepen, toen hij in lateren tijd wegens zijn strijd voor de rechten van den Patroon door dezen werd gelaakt.

Wie zou benevens alle andere opgelegde werkzaamheden zoo goed artikel 17 der instructie hebben kunnen uitvoeren, namelijk het behoorlijk ter executie stellen van de door den Raad der kolonie gewezen crimineele vonnissen, als de oud-schout Brant van Shchtenhorst? .

Welk eene voorziening bij de heeren Voogden om de kolonie naar eisch te doen beheeren en vroeger gebleken leemten in de bestuursinrichting aan te vullen! Wat een hoogst verantwoordelijken en veel omvattenden post nam Brant van Shchtenhorst op zich' Maar ook hoe groot was het vertrouwen, dat in het bijzonder Wouter van Twiller als oud-plaatsgenoot had in zijne bekwaamheid en krachten! Voor drie jaren aangegaan, zou de verbintenis zonder eenige opzegging of vervanging nog een tijd blijven bestaan, totdat een plotseling ongemotiveerd en gewelddadig optreden van den Directeur-Generaal Pieter Stuy vesant er een einde aan maakte. Een Amerikaansch schrijven) zegt hieromtrent- „Gedurende vier jaren had hij (Brant van Shchtenhorst) manhaftig de rechten van zijn „Wees-Patroon" verdedigd en onverschrokken tegen de invallen van grooter macht gestreden. Maar wat kon in die dagen in Nieuw-Nederland de tegenstand van één man uitwerken tegen de Uitvoerende macht? enz.

Later zou de oude Van Slichtenhorst allerminst dank ontvangen van de zijde zijner lastgevers, integendeel De opgaande zon, Stuyvesant, werd aangebeden en de eigen ambtenaar, hoofdofficier en rentmeester, werd verloochend en hem werden zelfs

1) O'Callaghan, History of New-Netherland.