is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Alsoo de wreede, barbarische Wilden, genaemt de Maquaes, de andere natiën, omtrent 40 mylen rondom haer und colonie gelegen, niet alleen onder haer jaerlixe contributie hebben, maer als deselve van haer opontbooden worden in den oorlogh, moeten (ze) met deselve gaen vechten tegens haer vyanden, de Franse Christenen und (de) Wilden, die in Canada woenen, alwaer sy anno 1648, 1649, 1650, 1651 een seer wreeden, ja onmenschelyken oorlogh tegens malkanderen hebben gevoert, als alhier de bedroefde ervaerendheyd doen ter tiid betuyght heeft, als men ook uut de Wilden haer propositie eensdeels kan speuren.

Nu is 't vorders soo, dat veeltiids de veldoversten van de Maquaes in de Colonie quamen, die tusschen beyde leyt, und d'andere natiën opontbooden hadden om aldaer te compareeren und de Patroons huys haer rendevous-plaets was, overmits die van 't Fort und de drie huyskens, die doen ter tiid in de Byeenwoning maer waren 1), niet konde of wilde logeeren, maer stuyrden al dezelve na den Patroons (huys) alsmee de sieken und gequetsen, soodat het voor- en achterhuys und plaets vol Wilden lagh und als de eene partie vertrocken was, de andere quamen byeen, door 't geheele jaer.

Soodat de veldoversten veeltiids soo stout waren und gingen uut haer selven aen de tafel sitten und namen de kost en drank van deselve und deylden 't onder malkanderen om, soo lange deselve duyrden. Ja, hebben moeten sien, dat se 't vleys und speek, doch meest heymelyken van den solder hebben afgenoomen und meenamen.

Und als men de oversten eenige daghen langh al wel getracteert hadden, soo most men deselve met mays, boonen, erweten, met een biil, een klootlap of paar hoosen, elsyser und andere noodwendigheyden voorsien. Und als men 't haer tragelyken gaf, soo gaven sy voor, dat se mee voor ons Christenen mosten vechten und dat men haer mee mit alle wapenen van roers, kruyd, lood und van alle nooddurft behoorden te versien, als men in haer propositie kunnen verneemen.

Alsmee, dat de Christenen haer land besaten, dat se (de Maquaes) van de Mahikanders met het swaerd gewonnen hadden, und dat se ons Christenen daerom lieten woenen, omdat men haer van alles mosten geryven, of dat (anders) de Christenen wel weder over het groote water moghten gaen.

Und als men haer vuyle wil en begeerte niet en dede, soo dorsten sy wel opentlyken voorgeeven en dreygen de peerden und beesten en varkens dood te slaen, ja selfs de Christenen

aangenomen worden, dat Brant van Slichtenhorst de auteur is van het door zijn oudsten zoon geschreven stuk.

1) De spatieering is van mij. Met deze woorden, in verband gebracht met die in het proces, waarin van 100 huizen wordt gesproken bij het eindigen van den dienst van Brant van Shchtenhorst, alsmede dat „dese aengevangen timmeragie" door den laatste eene oorzaak was van zijne gevangenneming, is bewezen, dat hjj de stichter is van Albany (N.Y.). '