is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derhalve schoonzuster van Maria van Cortlands man Jeremias van Rensselaer. John of Johannes Schuyler was reeds op 22-jarigen leeftijd kapitein, toen hij in 1690 eene expeditie naar Canada leidde, waar hij doordrong tot de Prairie. Evenals zijn grootvader Brant van Slichtenhorst wist hij tactvol met de Indianen om te gaan en verkreeg daardoor grooten invloed op hen 1).

Alida Schuyler, tweede dochter van Margaretha van Slichtenhorst, huwde eerst Ds. Nicolaas van Rensselaer, predikant te Albany, en na zijn overlijden Robert Livingstone, 1683. Een zoon, Robert Livingstone, trouwde eene dochter van Henry Beeckman^. wiens voorvader Willem, verwant van de Nykerksche F5ëeckmans, in 1623 te Hasselt in Overijssel het levenslicht zag. Van een anderen zoon, Philip Livingstone, stamt een talrijk, aanzienlijk nageslacht, dat in de eerste rijen plaats nam van hen, die zich in 1776 onafhankelijk verklaarden van Engeland.

Gerrit van Slichtenhorst, Brant's zoon, gehuwd met Aeltje jLansing, had verscheidene kinderen, onder wie een zoon Gerrit, van wien men niet meer leest. Van de dochters Alida, Hillegonda en Rachel is de eerste het meest bekend. Zij trouwde Goossen Gerritsen van Schaick, wiens grootvader en naamgenoot in den tijd van Brant van^Slichtenhorst meermalen, ook als kapitein, genoemd wordt. Den 11 November 1679 hertrouwde zij Pieter Davidse Schuyler.

In het jaar 1672 was Gerrit van Shchtenhorst, haar vader, een der commissarissen van de door Arend van Curler gestichte stad Schenectady. De laatste was toen overleden; hij verdronk in AprTt^667^Trhet meer Champlain op een tocht naar Canada, waarheen hij reisde om aan eene uitnoodiging tot bezoek aan den Franschen Gouverneur te voldoen. De eerste verhuisde naar Kingston en stierf aldaar 9 Januari 1684 (nieuwe stijl).

Talrijk zijn in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika de mannen en vrouwen, die tot hun voorvader mogen rekenen Brant Aertsen van Slichtenhorst van „Nieukerke" in Gelderland.

HOOFDSTUK XIV.

BRANT VAN SLICHTENHORST KAMPIOEN VOOR DE RECHTEN VAN DEN WEES-PATROON.

Een lijvig boekdeel ware te schrijven over het bestuur van Brant van Slichtenhorst als Directeur der kolonie Rensselaerswyck gedurende de jaren 1648—1652. De in ons land en in

1) Johannes of John Schuyler wordt herhaaldelijk genoemd in La Potherie's History of North America, zie O'Callaglian, Vol. II.