is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii. Een boek, genaemd; de Inleydinghe van de Hollandsche rechtsgeleerdheyd.

13. Al de boeken van de heer Korler, alsmee van De Hoges, by hem Directeur ontfangen.

14. Cornelis Maessen rekeningh, inventaris alsmee van siin nagelaeten goederen in de gemeenschap ende acte, dat se 't land aen de Manhatans voor de kooppenningen aenneemen.

16. Item de Gerichtsrolle met verscheyden ordonnantiën, by Slichtenhorst geholden ende gemaekt.

17. Een obligatie van Roelof Cornelissen, daer Van Essen borghe voor staet, van den 7 Julii 1646.

18. Een obligatie van Dom. Bogardus van dato 9 Julii 1647.

19. Een acte van arrest op Broer Cornelis' penningen, die hem competeeren van capiteyn Blaenvelt.

20. Een obligatie van Evert Pels van date 15 Maii 1650.

21. De copie van de koopsnotel van de brouwerye van dato 7 Martii 1650.

22. Den inventaris van Quiryn Cornelissen desolaten boedel.

23. Slichtenhorsts rekenboek van de Colonie, daer hy mit ydereen gerekent heeft in presentie van de heer Renselaer.

24. Slichtenhorsts rekeningh van siin ontfangh und uitgifte.

25. Copie van Slichtenhorst's contract mit de heeren Voogden, opgericht van dato 10 November 1646.

26. Twee ordonnantiën van de heer Stuvesand van den jare 1652.

27. Een resolutie van Directeur ende Raeden van de Manhatans of antwoord, dat Slichtenhorst ende de hoeren van de Colonie bequamen, daer se de relaxatie van haer Directeur versochten.

28. Van Van Essen verklaeringe van de 2 verdronken peerden, alsmee een request.

29. Een blauw schriifboek met noch een cyferboek.

30. Een request van de Colonie's versoek, doen se eed gedaen hadden.

Onder stond: Dese voorverhaelde stucken hebbe ick eensdeels Uit handen van den heer Slichtenhorst ontfangen en weet ik voorder, waer dat de andere en onder wien sy berustende siin.

Copie, gemerkt K, in het proces B. van Slichtenhorst contra J. van Renselaer, 1656—1661. De schrijfhand is die van Dr. Arend van Slichtenhorst.

XII.

1651, Januari ao. Rekening van ontvangst en uitgift over de jaren 1648, 1649 en 1650 van Brant van Slichtenhorst als Directeur der kolonie Rensselaerswyck.

A. Ontvang.

Brant van Slichtenhorst, Directeur der colonie Renselaerswyck, stelt sich schuldigh voor ontfanck van 'tgene de colonie voorn, ter tiit van siinne directie heeft opgebracht.

Geliick als volcht: ■ Jl

1648. Het coorn op de Vlackte becommen, bliickt

sub A, per saldo bedraecht f 115:12:8

Voor tiende van Thomas Schamber 16 schepel tarwe 40: — : —

1649, r7 Mey, voor 'tgunt hebbe overgewesen op Jan van Bremen te betaelen door Peter Claes, bliickt

fol. 80 266: 3 : —