is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Afgewezen.

Van Raalte was de laatst-overgeblevene van den kleinen vriendenkring te Leiden. Nieuwe leden waren er niet bijgekomen. In 1834 hadden Brummelkamp en Van Velzen met goed gevolg hun eind-examen afgelegd, waren tot den predikdienst toegelaten en beroepen; Brummelkamp te Hattem en Van Velzen te Drogeham in Friesland. Den ióen Augustus van dat jaar waren beiden in het huwelijk getreden; korten tijd tevoren was vader Van Raalte in den Heere ontslapen.

Onderwijl was, na lange gisting, de kerkelijke wereld in rep en roer geraakt. De jonge predikant Hendrik de Cock, die sedert 1829 te Ulrum stond, had reeds veel van zich doen spreken door den buitengewonen inhoud zijner leerredenen, die zoo geweldigen opgang maakten, dat men per rijtuig, per schuit I of te voet van alle zijden, soms wel tien uren ver, * kwam om hem te hooren. Toch bleef die beweging om zoo te zeggen provinciaal. Maar in Maart 1833 verschenen twee werkjes, die de aanleiding tot algemeene beroering zouden geven. Het eene was een