is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij niet kon toelaten en het was dus nu niet noodig om daar verder over te spreken. Evenwel sprak ik door, willende haar mijne gedachten daaromtrent verder blootleggen. Daar is b.v. (zeide ik) eene wet, dat men iemand niet tot het Catechiseermeestersambt mag toelaten, wanneer hij boven de 30 jaren oud is *). Ik zou deze wet overtreden zoodra er iemand, boven de 30 jaren oud, met dit doel bij mij kwam, Christen zijnde en kennis genoeg bezittende, daar ik nimmer de vrijmoedigheid zou hebben om zoo iemand te weigeren. „Het is wel", was het antwoord, „dat gij dit vooraf onbewimpeld zegt, maar het spreekt dus nu vanzelf dat gij niet toegelaten kunt worden." En terwijl verscheidenen al mompelende te kennen gaven, dat men zich niet verder in het gesprek moest laten, drong mij de president door buigingen om te vertrekken. Ik voer voort met te zeggen: „ Er wordt verlof aan Remonstranten gegeven om bij ons aan het Avondmaal te komen, hetwelk ik, predikant zijnde, zou weigeren ; daardoor verwierp men het beginsel

') In de „Toespraak en uitnoodiging aan de geloovigen en ware Gereformeerden in Nederland", den ien November 1834 door den Kerkeraad van Ulrum uitgegeven, leest men: „Zoo toch heeft men. in Sneek een oud en alleszins achtenswaardig catechiseermeester Van der Horst reeds voor eenige jaren afgezet, om geen andere oorzaak als omdat hij het doorwrochte vraagboekje van den godzaligen en kundigen Hellenbroek niet wilde afschaffen ; eene daad van geweld en verwerping der waarheid te meer nog in het oog loopende, daar in diezelfde stad datzelfde vraagboekje gebruikt werd en ook nog heden ten dage gebruikt wordt door een van deszelfs leeraren Ds. Fokkens. Ter dier oorzake heeft men eene wet gemaakt die allen, boven de dertig jaren zijnde, het recht beneemt, hoe kundig of godzalig ook, om aanspraak te maken op die bediening."

Oppervlakkig gezien maakte Van Raalte dus een vitachtige aanmerking op een bagatel. Hij legde echter den vinger op een zeer gevoelige en schandelijke wondeplek.