is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze verklaring doet de ondergeteekende uit liefde tot het behoud van de eenigheid van Gods Kerk en Gemeente, om welker oorzake wil ook de protesteerende leden van Groningen en Drenthe nevens hem, volgaarne ingestemd hebben met de opwekking hiertoe aan de Overijselsche broeders.

H. De Cock,

Gereformeerd Leeraar onder 't Kruis. Dat de eenheid bleef is aan Van Raalte te danken. * * *

Toch heeft Van Raalte, door onverstandigen, al te grooten ijver om de eenheid der Gemeente te bewaren, de scheuring, vooral in Overijsel, zijns ondanks bevorderd. De man, die in 1862 schreef: „Al het kerkelijke, dat zich naderhand aan mij opdrong, heb ik in de eerste plaats te danken aan dien echt Protestantschen eisch van de Provinciale Synode van Zuid-Holland, mij bij belofte te verbinden onbepaald de tegenwoordige en toekomstige wetten der Synode te gehoorzamen *) — diezelfde man ijverde voor de splinternieuwe Kerkeordening, alsof die een der grondslagen van het zaligmakend geloof ware geweest. De nieuwe Kerkeordening was in 1837 in 't licht gegeven met een „Voorrede", geteekend door praeses en scriba (Van Velzen en Scholte), waarin men onder anderen het volgende las: „Het is ook kennelijk, dat de Gereformeerde Kerke altijd haerselven tegen het Pausdom gesteld heeft, 't welk den menschen wijs maekt, dat haere conscientifin soowel aan de geboden der Kerke als aan Gods geboden zijn ver-

>) Officiëele stukken II: 327.