is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om tegen de dienstknechten Gods op te staan. Zij wilden zeiven heerschen. Zoo zouden ook thans sommigen kunnen opstaan, om met schoonschijnende taal de Gemeente te vervoeren, tweedracht te zaaijen, en haar tegen de dienaars, die God gezonden heeft, op te zetten. Maar gelijk de vergadering van Korach, Dathan en Abiram met allen die hen aanhingen, de plagen des Almagtigen ondervonden, zoo ook zouden nu alle beroerders der Gemeente het ongenoegen en den toorn Gods op zich laden. Een iegelijk zij daarom gewaarschuwd." l)

Het is niet onbegrijpelijk dat Scholte weigerde dat „Voorwoord" mede te onderteekenen.

Een dergelijke vermaning en waarschuwing was natuurlijk olie in 't vuur voor allen, die niet onmiddellijk nieuwen wijn boven ouden verkozen. Maar het is vreemd dat een helderziend en onafhankelijk man als Van Raalte afweek van de verklaring inde „Voorrede" gegeven, en zich liet snoeren in het dwangbuis van het „Voorwoord".

Wel zijn daaromtrent niet veel bijzonderheden bekend, maar sommige uitlatingen doen genoeg vermoeden. Zoo schrijft D. Hoksbergen: „Ds. Van Raalte heeft hier eenige gemeenten genoodzaakt om de Kerkeordening aan te nemen, of hij wilde er geene kinderen doopen, hoewel hij in andere gemeenten, daar men hem niet toestond te prediken, gezegd heeft: „gij behoeft de artikelen niet aan te nemen." De opzieners der Gemeente Jesu Christi te Hasselt zullen hierin der waarheid wel getuigenis willen geven, hoewel Z.W.Eerw. daar naderhand gedoopt en

i) Handelingen enz. 1838. Voorwoord, VU.