is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de eerste was die van het „Besluit" de twijfelachtige voordeden verkreeg.

Het „Besluit" werd nu oorzaak van ongelijkheid in vrijheid en in verdrukking der gemeenten» En daarom stelde de praeses (Brummelkamp) „voor, dat van wege deze vergadering aan Z. M. onzen gefierbiedigden Koning verzocht worde, opheffing of intrekking van het Koninklijk Besluit van den 5 en July 1836, No. 75, met alle deszelfs gevolgen, en dat het Z. M. moge behagen, in de plaats daarvan, een ander besluit te nemen, waarin van wege Z. M. volkomene Godsdienstvrijheid aan de gemeente wordt verzekerd, omdat genoemd Besluit gegrond is op het Suprematiestelsel en daardoor de regten van den Koning der Kerk aanrandt; omdat de vrijheid, welke op grond daarvan, verleend is, geene godsdienstvrijheid, maar slechts toelating is, in de burgerlijke maatschappij, van sommige plaatselijke gemeenten; omdat, zoo al niet het wezen der zaak, dan toch de schijn bestaat, alsof de gemeenten, die de vrijheid gevraagd hebben, het Suprematiestelsel huldigen; omdat het vragen en bekomen dier genaamde vrij-, heid, terwijl sommigen er, gewetenshalve, bezwaar in vinden en zulks ook niet konde gedaan worden dan krachtens zinsbehouding en verzwijging, mede aanleiding gegeven heeft tot verdenking van malkander en verdeeldheid onder de gemeenten; en eindelijk, omdat gelijk ZijnEd. voor zijn persoon betuigde, zoodanig eene toelating, terwijl de vervolging tegen anderen wordt voortgezet, voor beide smartelijker is dan gemeenschappelijke verdrukking." 1)

') Verslag van de Synode 1840, blz. 25.