is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem ter hand stelde aan Dr. J. N. Wyckoff, predikant te Albany, de hoofdstad van den staat NewYork. Wyckoff vertaalde den inhoud dadelijk in het Engelsch en plaatste zijn stuk in de Christian Intelligencer van 15 October 1846. Door zijne bemiddeling- werd weldra eene vereeniging opgericht onder den naam: „De Protéstantsche Evangelische Hol-, landsche Verhuizers Vereeniging", die zich ten doel stelde de Christelijke landverhuizers uit Nederland met raad en daad bij te staan. Bovendien richtte hij reeds den i8en October 1846 een kort, maar zeer hartelijk voorloopig schrijven aan Van Raalte, waarin het oprichten van die Vereeniging gemeld werd. Wyckoff verzocht twee of drie bekwame mannen | over te zenden, ten einde met eenige Amerikaansche broederen de Westelijke Staten te bezoeken en een of meerdere plaatsen ter vestiging van de kolonisten uit te kiezen, en beloofde alle mogelijke steun en hulp. De brief eindigde: „Wij vertrouwen dat de hand des Heeren in deze beweging is, en dat onze waarde verdrukte broeders hier niet alleen een gezegend tehuis zullen hebben, maar met ons geloovig zullen strijden tegen „den mensch der zonde" om onze Westelijke Staten te overschaduwen. Ik zal u een exemplaar zenden van de Christian Intelligencer, met aan teeke n in g van onze Vereeniging en van ons werkdoor Dr. de Witt van New York. Ik ben uw broeder in Christus Jezus onzen geliefden Meester. J. N. Wyckoff." *) Deze brief zou Van Raalte nooit bereiken en toch in de goede handen komen

') Levensbeschrijving van A. Brummelkamp, 218.