is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvang- met zoo geweldige moeilijkheden te worstelen had. Zoo schreef onder anderen de predikant P. Zonne, die in 1846 naar Milwaukee in ^isconsin j^erhmsd was, vandaar den 4en September 1847 i) een brief aan J. A. Wormser en eenige anderen zijner vrienden in Nederland, waarin het volgende over Van Raalte voorkomt:

„Wij mogen ons verheugen over eene blijvende gezondheid, die voor ons en de kinderen bijna onafgebroken is; er zijn er anders velen die koorts en loop hebben, en hoewel hier weinige sterven, moet de sterfte in Michigan zeer groot zijn. Ds. Van R. schreef ons, dat er veel rotkoortsen heerschten. Het schijnt vrij zeker te zijn dat Michigan zeer ongezond is, en in het bijzonder de plaats door v. R. tot colonisatie uitgekozen. Ik ken geen plaats meer ongeschikt dan die tot het beraamd plan, en de voordeden door v. R. zoo wijd uitgemeten zijn, zoo niet alle, voor 9/10 overdreven. De Black River is onbevaarbaar, en men ligt geheel van alle gemeenschap afgesneden, zoodat alles er veel duurder is dan hier, en soms bijna gebrek aan dagelijks voedsel. Een koe en kalf kost hier thans f 25; in Michigan f 50, en nog niet te bekomen. Ik vrees dat men het niet zal volhouden. Ziedaar iets van Michigan."

Uit hetgeen ik hierboven aanhaalde blijkt in elk geval dat Van Raalte bij zijne keus niet over eennacht ijs gegaan is, dat hij zooveel mogelijk overleg pleegde met deskundigen en dat de keus eerst na rijp beraad en onder goedkeuring van al zijn vrienden gedaan is.

•) De brief is onuitgegeven. Het origineel is in mijn bezit. Bij Wormser bestond toen zeer ernstig het plan om ook naar Amerika te verhuizen.