is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner godsvrucht is hooger en schooner dan ik ooit elders gezien heb, en scheen mij op die der eerste I Christenen te gelijken.

Zooveel mogelijk wordt voor scholen en voor de Christelijke opvoeding gezorgd. In Holland is een Hollandsche en een Engelsche school, in Zeeland een ' Hollandsche school.

De geldmiddelen dezer gemeenten zijn zeer gering. De beurzen zijn ledig; het weinige dat de menschen bezaten is gebruikt voor aankoop van land. De predikanten hebben slechts weinig inkomen van hunne gemeenten. Zij zijn genoodzaakt geweest met het volk te werken en gebrek te lijden. Maar zij hopen op-betere tijden en verheugen zich inden Heere, die hen allen in het leven gespaard en gezegend heeft in de huilende wildernis. De gezondheidstoestand is reeds zeer veel verbeterd; toen ik hen bezocht was er zelfs geen enkel ziektegeval.

Het bleek spoedig op de klassicale vergadering dat de broeders een weinig bevreesd waren om met ons in kerkelijke betrekking te treden, ofschoon zij gelooven in de broederlijke gemeenschap en zeer verlangen naar Christelijke genegenheid en vereeniging. Zij hebben zoo sterk den knellenden band van kerkelijke overheersching gevoeld en met zooveel smart ondervonden hoe een naar menschelijke regels wèl samengevoegde kerkinrichting aan den eenen kant leidt tot formalisme en aan den anderen kant tot onderdrukking van teedere gemoederen, dat zij nauwelijks wisten wat te zeggen. Ik betuigde hun herhaaldelijk dat het zoo ver mogelijk van onze gedachten ver- ' wijderd was om hen in onderdanigheid aan menschen te brengen of kerkelijke dwingelandij over hen uit