is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reclame maken voor zichzelf is het „voorwoord", waarmede hij zijn werk in 't licht zond. „Op last van de Klassis Holland geef ik de in September voor hare vergadering uitgesproken leerrede in 't licht, om den schijn van oneerbiedigheid jegens dat lichaam 'te vermijden.

Geve onze dierbare, zorgende en regerende Heiland dat dan nu ook deze korte wenken, mijn volk, hetwelk ik dien en liefheb, nog na mijn dood, mogen nuttig zijn.

Toen in 1860 de Stedelijke Universiteit van NewYork en Rutgers College te New-Brunswick gelijktijdig Van Raalte tot doctor in de Godgeleerdheid, honoris causa, benoemden, schreef hij aan Brummelkamp: „Ik ben er beschaamd en verlegen onder, maar als de geheele wereld het wil, dan moet ik het mij maar laten aanleunen." *)

♦ * *

Een der laatste plannen van Van Raalte, dat mislukte, was om in den Staat Virginia 'Veen kolonie van Hollanders te stichten. Reeds in 1868 begon Van Raalte in de Classis van Holland de noodzakelijkheid te bespreken van meerdere „brandpuntsplan tingen".

In 1870 sprak hij in dezelfde Classis: „Wanneer wij deze gewichtige ons van God toebetrouwde Zendingskracht met ernst gebruiken, zullen wij onder Gods zegen tot een Zendingsvolk gekweekt worden, zoowel voor het buiten- als binnenland". 8) Kolonisatie

■) Zalsmans Jaarboekje 1878, 114.

2) Een der „Zuidelijke" Staten.

3) Notulen Classis v. Holland, April 1870.