is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jonge man; — werkelijk zei ik het weer bijna verkeerd, inderdaad is zij maar zoo weinig familie, dat ik heusch ook heelemaal niet verbaasd was, toen ze mij niet antwoordde. Dat had ik eigenlijk ook verwacht.

— De frankeerkosten van dien brief hadt ge u kunnen

besparen. Hm Ge zijt tenminste eenvoudig en waar en -

dat is prijzenswaard. Generaal Jepantschin kennen we — voornamelijk omdat hij algemeen bekend is, en dien Pavlischtschef, die overleden is, die u in Zwitserland onderhield, hebben

we ook gekend, als het tenminste. Nikolaj Andrejewitch Pavlitschtschef was; want er waren er twee; neven. De andere is nog in de Krim, maar Nikolaj Andrejewitch, de overledene, was een aanzienlijk man, met veel relaties; in zijn tijd hadden ze vierduizend zielen.

— Zoo is het, hij heette Nikolaj Andrejewitch. En terwijl hij antwoordde keek de jonge man open en nieuwsgierig den allesweter aan.

Men ontmoet zulke allesweters soms, en zelfs vrij vaak in bepaalde maatschappelijke kringen. Zij weten alles; heel 1 de rustelooze nieuwsgierigheid van hun geest en talent richten \ .zij ontembaar naar één kant, natuurlijk bij gebreke aan | waardiger levensdoel en wereldbeschouwing, zooals een | hedendaagsch denker zou zeggen. Onder de uitdrukking: zij weten alles, versta men overigens een tamelijk begrensd gebied: waar die en die zijn werkkring heeft, met wien hij omgaat, wat hij bezit, waar hij gouverneur was, hoe zijn vrouw heet en hoeveel ze meebracht, wie zijn neven en achterneven zijn, en zoo maar voort, alles in dien geest. Meestal loopen zulke allesweters met de ellebogen door de mouwen en hebben zoo ongeveer zeventig roebel traktement *in de maand. De menschen, van wie zij zelfs de kleinste hebbelijkheden kennen, zouden met geen mogelijkheid kunnen bedenken, wat hun daar toch aan gelegen kan liggen, maar intusschen brengen velen van hen door die kennis, die als een heele wetenschap is en hen beslist voldoet, het tot be- I wustzijn van eigenwaarde en zelfs tot een hoogere geestelijke f