is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar verzekeren dat ze zichzelf niet zoo voor allen moest wegwerpen, maar zij scheen het niet te begrijpen. Ik merkte dat dadelijk, hoewel zij voortdurend zoo goed als niets zeide, en voor mij stond met neergeslagen oogen en vreesehjk beschaamd. Toen ik had uitgesproken, kuste zij mijn hand, en ik greep dadelijk haar hand om die te kussen, maar ze trok die haastig weg.

Plotseling zagen ons toen de kinderen, de heele troep; ik hoorde later, dat ze al lang naar mij hadden staan kijken. Zij begonnen te fluiten, in de handen te klappen en te lachen, en Marie vluchtte met vaart. Ik wou iets zeggen, maar ze begonnen mij met steenen te gooien. Nog denzelfden dag was het aan allen bekend, aan het heele dorp; allen pakten opnieuw uit over Marie; en zij toonden een nog heftiger afkeer van haar. Ik hoorde zelfs dat men van plan was haar in de gevangenis te werpen, maar het ging goddank voorbij; daarna wouen de kinderen haar niet door laten, zij plaagden haar erger dan vroeger, en wierpen met vuil, zij joegen haar, en zij liep weg, met haar zwakke borst en hijgde naar adem, zij schreeuwden en scholden achter haar aan. Op een keer sprong ik er zelfs tusschen om te vechten. Dan ging ik met hen praten, eiken keer weer opnieuw, wanneer ik maar kon. Soms bleven zij staan luisteren, al scholden ze nog altijd. Ik vertelde hun, hoe ongelukkig Marie was; weldra hielden ze op met schelden en trokken stil weg.

Langzamerhand kwamen we in gesprek, ik verzweeg niets voor hen, ik vertelde hun alles. Zij luisterden zeer nieuwsgierig en begonnen met Marie medelijden te hebben. Sommigen zeiden haar al, als ze haar ontmoetten, vriendelijk goeden dag; het is daar gewoonte om als men elkaar ontmoet — of men met elkaar bekend is of niet .— te groeten en te zeggen: goeien dag. Ik kan mij voorstellen hoe Marie verwonderd was.

Eens hadden twee meisjes eten gekregen, dat brachten zij naar haar, en gaven het haar, daarna kwamen ze het mij zeggen. Zij vertélden, dat Marie was begonnen te schreien