is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den heer Pavlischtschef was. Hij bezorgde mij nog twee brieven van Nikolaj Andrejewitch, ook vanuit het buitenland. Uit de data en de feiten, die deze drie brieven bevatten, blijkt klaar als de dag, zonder de minste mogelijkheid van weerlegging of zelfs van twijfel, dat Nikolaj Andrejewitch juist anderhalf jaar voor uw geboorte, meneer Boerdovsky, zich naar het buitenland begeven heeft, waar hij drie jaren onafgebroken heeft vertoefd. Uwe moeder is, zooals u bekend is, nooit buiten Rusland geweest. Ik zal die brieven op dit oogenblik niet voorlezen. Het is nu al laat; ik wil thans slechts het feit vaststellen. Maar indien ge lust zoudt gevoelen, meneer Boerdovsky, om bijv. morgenochtend met mij een onderhoud te hebben, en uwe getuigen mee te brengen (zoovelen ge wilt) benevens experts ter vergelijking der handschriften, dan zult gij, — daar bestaat bij mij geen spoor van twijfel over — onmogelijk de onomstootelijke waarheid van het door mij gevondene kunnen loochenen. En als het zoo is, vervalt daarmee de heele zaak en is ze beëindigd.

Weer was het gevolg van Gavrila's woorden een algemeene beweging en heftige beroering. Boerdovsky zelf stond plotseling van zijn stoel op.

— Indien het zoo is, dan ben ik misleid, misleid, maar niet door Tschebarof, maar al veel eerder; ik wil geen experts, ik wil geen getuigen, ik geloof het, ik weiger... ik neem de tienduizend niet... vaarwel...

Hij nam zijn muts en schoof zijn stoel achteruit om te gaan. Maar Gavrila Ardaljonowitch hield hem met een zacht en vriendelijk woord tegen:

— Als het u mogehjk is, blijf dan nog, meneer Boerdovsky, al ware het maar voor vijf minuten. Bij deze kwestie zijn nog enkele bizonder gewichtige en in elk geval merkwaardige dingen aan den dag gekomen, die in 't bizonder voor u van belang zijn. Het komt mij voor, dat gij er kennis van nemen moet en het. is voor uzelf waarschijnlijk aangenamer, als de zaak volkomen tot helderheid wordt gebracht.

Boerdovsky ging zwijgend weer zitten, hij liet zijn hoofd