is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht, wij zijn bereid om de hoofdzaak aan te nemen, waarom dan nog al dit moeilijke en beleedigend gedaas? U wilt misschien ophef maken van de geschiktheid uwer nasporingen en voor ons en voor den vorst in het licht stellen welk een voortreffelijk onderzoekingsrechter of detectief gij zijt. Ge hebt toch niet het voornemen om de verontschuldiging en rechtvaardiging van Boerdovsky te ondernemen, door te beweren dat hij onwetend in deze zaak betrokken is? Dat zou een brutaal stukje zijn, hooggeachte heer! Boerdovsky heeft uw rechtvaardigingen en verontschuldigingen niet noodig, dat zoudt ge kunnen weten! Dat is beleedigend voor hem en hij heeft het nu toch al moeilijk genoeg, hij is in een onpleizierige situatie, dat moest ge inzien en begrijpen....

— Genoeg, meneer Terentjef, genoeg, gelukte het Gavrila Ardaljonowitch hem te onderbreken, — houd u bedaard, wind u niet zoo op, het schijnt dat u heelemaal niet goed is? Ik kan in uw gevoelens inkomen. Ik ben in dit geval aan het eind, zoo ge wilt, d. w. z. ik zal genoodzaakt wezen, ging hij voort,.— enkel in het kort de feiten mee te deelen, van welke volgens mijn overtuiging een volledige kennisneming niet overbodig zou zijn.

Een algemeene beweging die op ongeduld leek, werd intusschen merkbaar.

— Ik wil enkel meedeelen en bewijzen, opdat alle bij de zaak betrokkenen er kennis van kunnen nemen, dat uw moeder, meneer Boerdovsky, alleen daarom genoten heeft van de vriendelijkheid en steun van Pavlischtschef, omdat zij de zuster was van een meisje van zijn landgoed, op wie Nikolaj Andrejewitch in zijn prille jeugd verliefd was geweest en zelfs zoozeer, dat hij haar, indien zij niet plotseling gestorven ware, zeker zou hebben getrouwd. Ik heb bewijzen van deze volstrekt ware en geloofwaardige familiegeschiedenis, die zeer weinig bekend is geweest en thans zelfs geheel vergeten is. Ik zou verder kunnen vertellen, hoe de heer Pavhschtschef voor de opvoeding van uw moeder, als was