is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was afgetreden en vervangen door een ander, dat de Maatschappij blijkbaar niet zoo gunstig gezind was;, bovendien was de Stoomvaart-maatschappij Java opgericht, die scherp concurreerde. De Regeering was dan ook niet gezind om het contract te vernieuwen en aan de Nederland dezelfde hoeveelheid thuislading te verzekeren als tot dusver; zelfs kon deze voor haar zestal schepèn nog niet eens de lading verkrijgen, die haar vroeger voor haar viertal was toegezegd. Wel werden nog bij voortduring gouvernementsproducten verscheept, terwijl later opnieuw contracten werden afgesloten, maar de hoeveelheid verscheepte producten nam toch voortdurend af, wat trouwens ook verband hield met de afschaffing van het Cultuurstelsel; in 1874 bedroeg het nog 4325, in 1875 3174, in 1876 slechts 2458 lasten. SI Het vervallen der regeeringsgarantie heeft evenwel voor de Maatschappij geen ernstige gevolgen gehad; de voortreffehjke en vooral de snelle aflevering der producten bewerkte, dat de verschepingen voor particulieren steeds toenamen en dat daarbij vaak belangrijk hooger vrachtprijzen konden worden bedongen, dan van de Regeering verkregen werden, vooral toen de Stoomvaartmaatschappij Java den strijd moest opgeven en haar schepen in huur deed overgaan bij de Nederland, zooals weldra zal blijken. 81 Minder bevredigend was van den beginne af het uitgaand vervoer, waarvan trouwens, blijkens de bij de inschrijving verspreide calculatie, de oprichters dadehjk minder verwachtingen hadden gehad; terwijl zij de thuisvrachten op ƒ117.000.-- per schip hadden geschat, ƒ 97.50 per last, rekenden zij voor de uitvrachten slechts op ƒ55.000.— per schip, dooreen ƒ 55.— per last. De bedoeling was zware goederen tegen een lager en een aantal maatgoederen en fijne artikelen tegen een veel hooger tarief te verschepen. In dit opzicht werden de verwachtingen echter niet vervuld. De goederen van uit Nederland naar Indië verscheept waren veelal artikelen van minder waarde, die moeilijk hooge vrachten konden verdragen, vooral indien zij van elders kwamen en hier te lande moesten worden overgescheept, terwijl er in sommige gevallen nog overscheepkosten in Indië bij kwamen. Het waren bovendien veelal stapelartikelen, niet aan de mode onderhevig, zoodat wegens de lage vrachten aan het zeilschip de voorkeur werd gegeven. Zien we dan ook, dat de schepen op de thuisreis goed gevuld waren — in 1873 vervoerden zij gemiddeld 1129 last! — veel minder bevredigend waren de uitgaande ladingen, in dat jaar per reis gemiddeld slechts 568 last. SI De Directie zon daarom op middelen om meer uitgaande lading te