is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoolang dreigend boven de Maatschappij had gehangen, eindelijk een gunstige wending, doordien aan kapitein Oort werd toegelaten het bewijs te leveren, dat hij onschuldig was aan den brand, waardoor het ongelukkige eerste schip der Maatschappij was geteisterd. Inmiddels begonnen verschillende inladers, die er tegen opzagen den weg van rechten in te slaan, zich tot een vergelijk bereid te toonen, en zoo kon men de meeste vorderingen vereffenen op een voor de Maatschappij niet onredelijke wijze. Voor de rest der vorderingen werd nu een ruim bedrag afgeschreven, zoodat eindelijk dit proces, dat in de annalen onzer jurisprudentie een zekere befaamdheid heeft gekregen, als afgedaan kon worden beschouwd. .SI Het was verder nu ook mogehjk het voorschot aan den Eere-voorzitter geleidelijk af te doen. Op de vergadering van Commissarissen van 12 Maart i877gaf de Prins uiting aan zijn groote tevredenheid over de behaalde resultaten; hij herhaalde, hoe aangenaam het hem was geweest om de Maatschappij in moeilijke oogenblikken te steunen; met voldoening zag hij terug op wat' gebeurd was, en het verheugde hem buitengemeen, dat de Maatschappij „thans op eigen wieken kan drijven en op eigen middelen kan steunen". SI Het is zeker een groot geluk geweest, dat de man, die zich in de dagen van tegenspoed zulk een trouwe vriend der Maatschappij had getoond, ten slotte nog getuige heeft mogen wezen van haar voorspoed. Want al beantwoordde het jaar 1878 ook niet aan de verwachtingen, al bracht ook de ramp van de Voorwaarts, die bij Penang door een boot van de Peninsular and Oriental Company werd aangevaren, groote schade en zorgen, vooral door de onverantwoordelijke wijze, waarop dergelijke kwesties in Engeland berecht bleken te kunnen worden, toch heeft de Nederland ook in het laatste levensjaar van den Prins voldoende blijk gegeven van levenskracht. Zoodra het bericht van de aanvaring van de Voorwaarts gekomen was, werd onmiddellijk besloten om een nieuw schip te bestellen van ietwat kleiner type, maar met dezelfde krachtige machines als de Prinses Amalia; het kreeg den naam van Prinses Marie, de vorstin met wie Prins Hendrik weldra in het huwehjk zou treden. En toen de Voorwaarts kort daarna afgebracht en te Penang gerepareerd werd, handhaafde men niet alleen de bestelling op het nieuwe schip, maar bovendien waagde men het zelfs de vloot opnieuw met een eerste-klasse schip, de Koningin Emma, te versterken. SI De zaak was de volgende. Wij hebben gezien, dat indertijd bij het sluiten van het contract met de Java van verschillende zijden bezwaar was