is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRIM — UNDERSIGNED

ment: proefzending. — t. order: proef order. — t.-trip: proeftocht.

trim: tremmen. — bulk cargoes are t. med: stortgoederen worden getremd.

trip: reis. — a round t.: een rondreis (= een reis heen en terug).

trouble: last; moeite. — to put to t.: last veroorzaken. — thanks for the t. taken: dank voor Uwe bemoeiingen.

— to raise t.: moeilijkheden maken. trunk line: 1) hoofdlijn; 2) intercommunale telefoon. — t. communication: intercommunale aansluiting. — t.conversation: intercommunaal gesprek.

truss: bundel; kleine baal.

trust: trust. — t. Company; Maatschappij die aandeelen in een andere Maatschappij beheert. — t. deed: trost acte. — upon t.: in bewaring. — to t.: crediet geven.

trusted person: vertrouwd persoon.

trustee: curator.

T. T. = telegraphic transier.

tug: sleepboot. — t. service: sleepdienst.

— t. and salvage Co.: sleep- en bergingsmaatschappij. — t.-hire: sleepboothuur.

turn of the scale: stille uitslag; overwicht. — in t.: op zijn beurt. — to wait on t.: op turn wachten (op zijn

beurt om te laden of lossen). — to give a steamer a smart t. round: een boot spoedig geladen krijgen. — t. = t. of the market = jobber's t.: verdienste van den jobber. — to t. the stock: den voorraad omzetten. — to t. into metric measures: in metrieke maten omrekenen. — to t. out: uitvallen.— to t. out welk rendeeren. — to t. out: produceeren. — the 150 bales t.ed out with 9000 kilos: de 150 balen leverden een totaal gewicht op van 9000 K. G., — to t. over one's capital: zyn kapitaal omzetten. — to t. up: arriveeren. — t.-out: productie.

turnover: omzet, — to have (= to do)

a t. of. ..: een omzet hebben van ...;

. .. omzetten. twine: bindgaren; bindtouw. twin serew: dubbele schroef. — t.

steamer: dubbelschroef stoomboot. type: typen; tikken. — t. sample: type

monster.

typist: typisl(e). — shorthand t.: stenotypiste).

typewriter: schrijfmachine; typist(e). typewritten: met de schrijfmachine geschreven; getypt; getikt. typewriting: machineschrijven.

u.

U. K. = United Kingdom: het Vereenigd Koninkrijk.

uit. = ultimo. — dated 15th uit.: dato 15 passato (= van de vorige maand).

ultimate destiny: eindbestemming.

unable to pay: niet in staat te betalen; insolvent.

unaccepted: niet geaccepteerd.

unassorted goods: ongeregelde goederen.

unbalanced: niet vereffend.

unbankable: niet disconteerbaar.

unbreakable: niet breekbaar; onbreekbaar.

uncalled: onopgevraagd.

unclaimed letter: niet afgehaalde brief.

uneoined: ongemunt.

unconsolidated: niet geconsolideerd.

uncovered: niet gedékt; ongedekt. — to leave u.: ongedekt laten; zonder dekking laten.

uncrossed cheque = open cheque: chèque die niet „gestreept" is.

undamaged seals: ongeschonden plombeeringen.

undeliverable letter: onbestelbare brief.

under protest: met protest. — u. separate cover: onder separaat couvert. — the obligation he is u.: de verplichting die op hem rust.

undermentioned goods: de volgende goederen.

undernoted goods: de volgende goederen. underpaid: onvoldoende gefrankeerd. underpriee: spotprijs; schandelijk lage prijs.

undersell one's competitors: goedkooper verkoopen dan zijn concurrenten.

undersigned: ondergeteekende. — We the u. declare; wij ondergeteekenden verklaren.