is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHALEN (=» to avail oneself of) an opportuni-

**•

aanhalen: smokkelwaren a.: to seiae

contraband goods. aanhangig maken by: to take up with.

— nog a. zijn: to be pending, aanhechten: de aangehechte documenten: the documents attached.

aanhef van een brief: beginning of a

letter; initial part of a letter, aanhouden: goederen a.: to seize goods.

— een bestelling a.: to detain an order. — een beslissing a.: todelay a decision.

aanhoudend: a.e daling (stijging) der prijzen: constant fail (rise) in prices.

— lijnzaad is a. in gedrukte stemming: linseed oontinues to be depressed.

aanhouding: seisure; detentkm; delay.

aanknoopen: onderhandelingen a. met: to open (= to enter into) negotiations with. — relaties a.: to establish (=e to open = to er ter into) relations.

— briefwisseling a. met: to enter into correspondence with.

aankomen: to arrivé. — de brieoen die zijn aangekomen: the letters that have come in. — de boot moet a. s. Woensdag a.: the steamer is due next Wednesday. — er is geen a. aan : it is not to be had it isnotobtainable.

aankomst: arrivsl. — de goede a.: safe arrival. — by a.: on arrival. — na behouden a. verkoopen: to sell to arrivé. — haven van «.: port of arrival. — onkosten aan H station van a.: terminal charges. — a. bericht: notice of arrival.

aankondigen: to announce. — (in de krant) a.: to advertise. — een partij goederen a.: to adviss a parcel of goods.

aankondiging: announcement; advertisement; advice. — tot nadere a.: till further notice.

aankoop: purchase *. — a.som: purchase-money.

aankoopen: to buy; to purchase.

aanleg van spoorwegen: construction of railways. — in a.: in course of construction. — a. hebben voor koopman: to have business-capacities. — bij a. op stukgoederen: when placing a ship on the berth.

aanleggen: een telegraaflijn a.: to lay down a telegraph line. — een schip

— AANNEMEN

voor Hongkong a.: to place a ship on the berth for Hongkong. — een schip op stukgoederen a.: to place a ship on the berth. — een spoorweg a. : to construct a railway. — in een haven a.: to call at a port. — het te groot a.: to live beyond one's means.

aanlegplaats: landing-place; quay; wharf; berth.

aanlegsteiger: landing-place; quay; pier; wharf.

aanleiding: naar a. van Uw schrijven van den 16ere dezer hebben wij de eer U mede te deelen: with reference to your favour of the 16th inst., we have pleasure in stating. a. vinden om.: to have occasion to. — wat is de a. hiertoe geweest? what has been the cause of this? what has given rise to this ? iemand a. geven om ...: to induce a person to ...

aanlokkelijke voorwaarden: attractive terms.

aanlokken tot zaken doen: to tempt to do business.

aanloophaven: port of call.

aanmanen: iemand tot betaling a. : to ask payment (of a debt) of a person; to press a person for payment; to dun a person (for a debt).

aanmaning: reminder. — een zachte a. : a gentle reminder. — iemand een a. zenden: to remind a person of a debt; to ask payment of a person. — a.sbrief: request for payment; dunning-Ietter. — een a. in den wind slaan: to ignore a summons

aanmelden: zich persoonlijk a.: to apply in person. — De Heer R. zal zich binnenkort by' U a.: Mr. R. will shortly call upon you.

aanmerking: in a. komen voor dividend: to rank for dividend. — in a. nemen: to consider; to take into consideration.

aanmoedigen: tot verdere zaken a.: to tempt to further business.— iemand tot een proefneming a.: to induce a person to make a trial.

aanmunten: to mint; to coin.

aanmunting: coinage.

aannemelijk: op a.e voorwaarden: on accommodating terms. — a.e prijzen: favourable prices. — een a. voorstel: an acceptable proposal.

aannemen: pakjes (bij een aanbreng-