is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BALLAST — BEDRAG

ken: to draw up the balance-sheet. — een b. goedkeuren: to pass a balance-sheet. — verkorte b.: abstract of balance-sheet. — b.opruiming: stocktaking sale.

ballast: ballast. — inb.: in ballast.

ballasten: to ballast.

band: van ijzeren b.en voorzien: ironhooped.

bank: bank. — geld op de b. hebben: to keep money (to keep an account) at the bank. — de B. van Engeland: The Bank (of England). — b. aandeel: bank share. — b. aanwijzing: cheque. — b. assignatie: Bank Post Bill. — b.biljet: bank-note. — bedriegelijke b.breuk: fraudulent bankruptcy. — b.-conto: bank-aocount. — een b. conto hebben: to keep money (to keep an account) at the bank. — b. bedrijf: banking (business). — b.garantie: banker's guaranty. — b.crediet: cash credit; bank credit. —

o. aeposito: deposit in bank. — b. disconto : bankrate.—b. van leening : pawnbroker's shop. — 6. octrooi: bank charter. — 3 maands Londen b. rembours: 3 months' acceptance by London banker against documents. h upreern'trina • nnnlr,'n„

uompany; jomt stock bank. — b.wet: Banking Act. — b.wissel: bank bill. — b.staat: Bank Return.

bankier: banker. — geld bij b.s: cash at banks. — met het incasso belaste b. : collecting banker. — b. in de provincie: country banker. — Wie is uw b.f: where do you bank? —b.sconsortium: syndicate of bankers. — b.sfirma = b.shuis: banking house. — b.sreferentie: bank reference. — b.srekening: banking account. — b.sklerk: bank-clerk. — b.szaken: banking. — b.scrediet = geconfirmeerd crediet: confirmed bank credit.

bankkonto: account in bank; banking account.

bankroet: bankrupt *; bankruptcy *. bankroetier: bankrupt *. baratterie: barratry. basis: verkoopen op b. van een typemonster: to sell on a Standard, baten en schaden: profits and losses. batig saldo: credit balance; surplus, batting: batten.

beantwoorden: een brief b.: to answer j

De Fboe, Woordenboek.

a letter. — aan het monster b.: to conform to (= to correspond to = to agree with) sample; to be up to (= to be equal to = to be in accordance with) sample. — de partij beantwoordt niet aan het monster: the bulk is not eoual to the samnlft.

beantwoording: ter b. van: in reply to. becijferen: to oalculate; to compute.

— b. op: to estimate at. becijfering: calculation; computation;

estimate.

bedanken: voor een betrekking b. (=een aangeboden betrekking niet aannemen) : to refuse an office; to decline a situatiën. — voor een betrekking (die men heeft) b.: to give up a situation; to resign a place.

bederf: deoay. — aan b. onderhevige goederen: perishable goods. — niet aan b. onderhevig: non-perishablc.

bederven: to get damaged; to spoil.

goederen die licht b.: perishable goods.

bediende: olerk. — eerste b.: head clerk.

— jongste b.: junior clerk. — magazijn b.: warehouseman. — winkel b.: shop-assistant. — beursb.: authorised olerk.

bedienen: een klant b.: to serve a customer. — een telegraaflijn b.: to work

a teleSTaDh linfi. iemrrnd anoJ h .

to give a person good value for his money; to satisfy a customer; to give every satisfaction. — iemand beter b.: to serve a person better; to look better after a person's interests. j bediening: een prompte b.: prompt attention to orders. — tevreden zijn over de b.: to be satisfied about the way in which one is served; to be satisfied about a person's way (= mode) of doing business, beding: onder b. dat: on condition that.

bedingen: voordeelige condities b.: (= verkrijgen): to obtain favourable conditions. — een lagen prijsb. (= trachten te verkrijgen): to bargain for a low price. — een prijs b. (= opbrengen) to fetch a price.

bedorven goederen: unsound goods.

bedrag: amount; figure; denomination *. — bruto b.: gross amount. — netto b.: net amount; net value. — tegen betaling van een klein b.: at a small charge. — een groot b. vormen: