is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIET — NUT

niet goed, geld terug: no cure no pay. nietig: null and void. niet-nakoming: non-compliance. niet-naleving van een contract: non-

fulfilmcnt of a contract, niets: op n. uitloopen: to fail through.

— er komt n. van de zaak: the

business is off. niettegenstaande: notwithstanding; in

spite of. niettemin: nevertheless. niet-verscheping: non-shipment. nieuwe: een n. voorraad katoen: a fresh

supply of cotton. — op n. rekening

boeken: to carry to new account. —

op re. rekening overbrengen: to carry

forward to new account, nieuweling: een ra. zijn in de zaak: to

be new to the business, nijverheid: industry. niveau: de prijs bereikte het laagste n.:

price touched bottom. — prijs re.:

le vel.

nivelleering: grading. n.1.: viz.

noemen: een prijs ra.: to name a price. noemenswaard: worth mentioning. nog: still.\— ra. altijd: still. — ra. niet:

not yet. — ra. nooit: never yet. nogmaals: again; once more. nominale prijs: nominal value. — ra.

waarde: nominal value; face value. non-acceptatie: non-acceptance. non-betaling: non-payment. — bij ra. :

in case of non-payment. nonchalant: off-handed. — ra. behandelen: to treat in an off-hand way. non-valeurs: bad debts. nood: in geval van ra. bij den Heer A.:

in case of need with Mr. A. noodadres: case of need; address in case

of need; reference in case of need. noodelooze: op re. kosten jagen: to put

to unnecessary expense. noodhaven: port of refuge; port of

distress.

noodig hebben: to want; to need; to require; to be open for; to have (a) use for; to be in the market for. — i». zijn: to be wanted. — het n.e verrichten: to do the needful. — het n.e kapitaal: the capital required;

the necessary funds. — alle n.e faciliteiten: all needed facilities. noodlijdende wissel: dishonoured draft.

— re.e fondsen: securities in distress. noodlottige omstandigheden: untoward

circumstances. noodtoestand: critical (= alarming) state of affairs; case of emergency; crisis.

noodweer: stress of weather. noodzakelijk: necessary; imperative. noodzaken: to compel; to force; to oblige.

noorderzon: met de re. vertrekken: to

take French leave. norm: Standard.

normaal oogst: Standard full erop. — de normale prijs: the Standard price.

nota: note; statement *. — goede n. nemen van: to take due note of. — We namen ra. van den inhoud van Uw schrijven: we noted contents of your letter. — een ra. inzenden: to send in a statement of account. —* ra. van onkosten: note of charges.

notarieele acte', notarial deed. — ra. onkosten: notarial expense.

notaris: notary public.

noteeren: to quote *; to note down.

— eere order re.: to book (= to enter) an order. — de boot re.: to book the stem. — niet genoteerd: unquoted.

— eere prijs re.: to quote a price. noteering: quotation; price *. — offi-

cieele re.: official list. — de n.en van verschillende fondsen: the quotations of various securities. — Zij verkochten hun aandeelen bij de laagste re.: they sold out at bottom.

notemuskaat: nutmeg.

notitiën: particulars of sale.

nouveauét: novelty.

nul: van re. ere geener waarde zijn: to stand void. — zyre activa zijn gelijk ra. i his funds amount to blank.

nummer: eere re. grooter dan: a size * larger than.

nummaren: in volgorde re.: to number consecutively.

nut: iemand van n. zijn: to be useiul to a person; to be of some use (= servii e) to a person.