is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TARIEVENOORLOG — TELEFOONSTATION

berth rates. — tarieven: rates of freight; freight rates.

tarievenoorlog: rate-war; tariff-war.

tarpaulin: tarpaulin.

tarra: tare *. — extra t.: super tare. — geschatte t.: estimated tare. — netto t.: actual tare.

taxateur: appraiser; valuer. — beledigd t.: sworn appraiser.

taxatie: appraisement; appraisal;valuation. — t. prijs: valuation.

taxeeren: to value; to appraise. — de scha e t.: to make an estimate of the damage. — te laag t.: to undervalue.

te: zoowél te water als te land: both by land and by water.

technische kennis: technical knowledge.

teekenen: to sign. — voor gezien t.: to sign for visa; to visa. — voor gezien geteekend: visaed. — de Heer A. zal

t : Signature of .Mr. A.. .. —

een door U geteekend stuk: an instrument under your hand. — een wissel moet gezegeld zijn voor hij geteekend wordt: a B E must be stamped before execution. — er zijn t. die er op wijzen dat. ..: there are signs (= indications) that....

teekening: ter t.: to be signed. — ter t. aanbieden: to present for signature.

teekenmunt: token coin.

teelt: cultivation; growth; growing.

tegemoet: aan handel en scheepvaart t. komen: to come to the assistance of commerce and shipping, — aan iemand's wenschen t. komen: to meet a person's wishes. — t. zien: to await; to look forward to. — zij zien met groote belangstelling de rapporten t.: they are anxiously awaiting the reports.

tegemoetkomende: een weinig t. houding: an offhanded attitude.

tegen rente: against interest. — t. dien prijs: at that price. — de opbrengst over 1918 bedroeg f 150000 t. ƒ 276000 over 1917: the output during the

, year 1918 amounted to f 150000 as against f 276000 durine 1917.

tegenbericht: advice to the contrary.

tegenbod: counter-bid.

tegendeel: contrary. — in t.: on the contrary.

tegengaan: misbruiken t.: to oppose

(= to check) abuses. tegenhouden: een prijsverhooging t.: to

check (= to stay = to prevent) a rise.

tegenloopen: het is mij erg tegengeloopen: I have been very unlucky; I have had very bad luck; I have had very little success.

tegen-offerte: counter-offer.

tegen-order: counters-order.

tegenrekening: contra-account; counter-claim.

tegenslag: set-back *; untoward circumstance; reverse; relapse; misfortune. — t. ondervinden: to meet with a re verse. — zich van een t. herstellen: to get over (= to recover from) a reverse.

tegenspoed hebben: to experience reverses; to have bad luck.

tegenspreken: to contradict.

tegenstelling: in lijnrechte t. zijn met: to be diametrically opposed to; to be in diametrical opposition to. — in t. met: in contrast to; unlike.

tegenstrijdig: deze inlichtingen zijn zeer t.: this information is very conflicting. — t.e aanspraken: conflicting claims.

tegenvoorstel: counter-proposal.

tegenvordering: counter-claim.

tegenwaarde: equivalent. — de t. in Nederlandsch courant: the equivalent in Dutch currency.

tegenwerking: opposition.

tegenwicht: een t. vormen tegen: to counterbalance.

tegoed: zijn t. opvragen: to withdraw one's account. — de klant heeft een t.: the account is in funds. — zijn t. overschrijden: to overdraw one's ace.

tekort: het t.: the shortage (= deficiency = deficit). — hij komt 5 sh. t.: he is 5 sh. short. — hoeveel komt er t. ? : what is the deficiency ?

tel: een plaats in de handelswereld die niet van t. was: an unrecognised commercial position. — t. quel verkoopen: to sell talfe quale (= t q).

telefonisch meedeelen: to communicate on the telephone.

telefoniste: telephone girl.

telefoon: telephone.

telefoonboek: telephone directory.

telefooncel: telephone-booth; call-box.

telefoongesprek: telephone call.

telefoonkantoor: telephone exchange.

telefoonnummer: telephone number.

telefoonstation: publiek t.: call office.