is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITVOERENDE — VALIDEEREN

— een contract u.: to carry out (= j to fulfil = to perform) a contract.

— een order (= een bestelling — een contract) u.: to complete (= to carry out = to fill = to execute) an order.

- We kunnen deze gordijnen u. in wit of écru: we can do these curtains in either white or ecru. Uitvoerende Commissie: Executive Body.

Uitvoerhandel: export trade. uitvoerhaven: port of export, uitvoerig schrijven over: to write at length on. — u.e beschrijving: de-

uuiea aescripuon. — u.e inlichtingen: full information. Uitvoering geven aan een besluit: to carry a resolution into execution. — met de u. eener bestelling beginnen: to put an order to work; to put (= to take) an order in hand. — de u. van een artikel: the get-up of an article.

uitvoermarkt: export market. uitvoerpremie: bounty on exportation. uitvoerprodukten: exports; articles of export.

uitvoerrechten: export duty. uitvoerstatistiek: statistics of export, uitvoerverbod van jute: prohibition of

export of jute; export forbid for jute. uitvoervergunning: licence to export, uitweg: er is geen andere u.: there is

no other expediënt; there is nothing

for it but....

uitweiden over: to dweil on; to expatiate (= to enlarge) on.

uitwerken: het heeft niets uitgewerkt: it has had no effect (= no result); it has come to nothing.

uitwerking: effect; result.

uitwerpen in een tweede kolom: to extend to a second column.

uitzaaien: to sow. — het u.: the sowing.

uitzetten: geld u.: to put out money at interest.

uitzicht: er is weinig u. op verbetering: there are but small prospects of improvement. — er is eenig u. op verbetering: there is some prospect of improvement.

uitzien: het ziet er nog al aardig uit: it looks right enough. — het ziet er niet naar uit dat er spoedig verbetering zal intreden: there is no prospect of improvement; the prospects are not favourable. — naar een gelegenheid u.: to look out for an opportunitv.

uit = ultimo Mei: at the end of May.

unaniem: unanimous(ly).

uniform datum: average date.

usance: rule; custom in trade • practice of merchants; usage; mercantile usage. — Beurs u.: Exchange usance.

usantie: zie: usance.

uso: usance *. — u. tarra: customary

tare. — u. wissel: bill at usance. Uwerzijds: on your part.

V

vaargeul: fairway.

vaart: de groote v.: the long navigation. — een geregelde v. krijgen op een haven: to get into regular touch with a port. — een boot in de v. brengen: to place a steamer on (the service). — de v. stremmen: to impede navigation. — een boot uit de v. nemen: to take off a boat. — de v. is gesloten: the navigation is closed.

vaarwater: fairway.

vacant komen: to fail vacant. — v.e plaats: vacancy *; opening.

vacature: vacancy *.

vak: line *. — We zijn sedert vele jaren

in het v.: We have been for many years in this line. — niet tot iemands v. behooren: to be out of a person's line.

vakarbeiders: skilied labour.

vakblad: trade paper.

vaklui: professional men.

vakvereeniging: trade-union.

val: de v. eener. firma: ihe collap se

(= failure) of a house, validatie: validation. valideeren: het zal U v.: it will be

passed to the credit of your account.

— een som laten v. tegen ...: to se b

off (= to place) a sum against. —