is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arena, Gr., strijdperk in 't amphitheater.

areometer, m. Gr., instrument om het soortelijk gewicht van

een stof te bepalen, d.w.z. hoeveel maal die stof zwaarder

is dan water.

Areopagus, Gr. Hoogste gerechtshof in het oude Athene, argot, v. Fr., speciale taal der misdadigers, ook wel: de

eigenaardige uitdrukkingen bij schilders, tooneelspelers,

enz. in gebruik, argument, Fr., bewijsgrond.

Argus, Gr., fabelleer, een vorst met honderd oogen, zinnebeeld der waakzaamheid,, vandaar de uitdrukking: met argusoogen spieden.

aria, zie air.

Ariadrie, Gr. Dochter van Koning Minos van Kreta, die Thesseus na zijn strijd met den minotaurus een uitweg doet vinden uit het Labyrint.

Arisch, D., 1. afstammend v. d. Indogermaansche of Arische stam, afkomstig uit Iran, veel gebruikt ter onderscheiding van Israëlietisch. 2. Ariërs = hooge Indische priesterkaste.

aristocraat, Gr., voorstander der aristocratie, d.w.z., der regeering van de voorname lieden; ook: voornaam (adellijk) persoon; aristocratie, ook voor: de gezamenlijke voorname personen in stad of land.

arkhmetiek, vr. Gr. rekenkunde.

armada, vr. Sp., oorlogsvloot, de Armada, de Onoverwinnelijke Vloot van Philips II, vernietigd in 1588. armee, Fr. Legerafdeeling. aroma, Fr. welriekende geur.

arrangeeren, Fr. schikken, regelen, een muziekstuk pasklaar maken voor andere instrumenten.

arrest, o. Fr., vonnis, besluit, beslaglegging, hechtenis, arrestant, die in hechtenis genomen, gearresteerd is.

arrogant, Fr., aanmatigend, verwaand, arrogantie, aanmatiging.

arrondissement, o. Fr., onderafdeeling van een provincie, rechtsgebied van een rechtbank, afdeeling onder toezicht van een schoolopziener.

ars longa, vita brevis, Lat., de kunst duurt lang, het leven kort.

araenaal, o. Arab., tuighuis.

artetische put, geboorde put, waaruit het water ontspruit, onder den druk van een hooger gelegen waterader. Artesisch komt van Artois, prov. in Noord-Frankrijk.

articuleeren, Fr. alle lettergrepen duidelijk uitspreken.

artillerie, Fr. 1. grof geschut. 2. de manschappen die 't bedienen.

artist, Fr., kunstenaar, artistiek, kunstvol.

asbest, vezelachtige glanzende vorm van hoornblende;

uitstekend bestand tegen hitte, ascenseur, Fr., lift, toestel om personen en goederen naar