is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

confiserie vr. winkel van een banketbakker (confisenr); confituren, ingelegde vruchten, conflict, o. Lat botsing, strijd van belangen, conform, Fr. overeenstemmend, eensluidend, conformiteit, vr.

cofitïrSf ambt-, beroepsgenoot (= confrère, Fr.); confrérie vr. broederschap. „ , _

corZnieeren, Fr. het tegerwverelkaar stellen en m eikaars bijzijn verhooren van getuigen, enz. door den rechter (confrontatie) .

conaé, m. Fr. vacantie, ontslag. . congestie, vr. Fr. opeenhooping van bloed in een orgaan (in

congreganet v^vereemging onder leiding van een priester vereeniging van priesters; de ultra-montaansche partij in

corigres?o. bijeenkomst; congressist, deelnemer aan en con-

crmjuncturen, vr. mrv. Lat samenloop van belangrijke omstandigheden, tijdsomstandigheden, uitzichten.

connTries (hebben), invloedrijke kennissen hebben; met iemand in connexie staan, in verbinding staan.

con passione, It (muziekterm) met hartstocht

conquistadores, mrv. Sp. de eerste Spaansche veroveraar ta

conrector, Lat onder-directeur van een gymnasium, conrectoraat, ambt van den conrector.

consciëntie, vr. Lat geweten; consaenaeus, nauwgezet, stipt

conscriptie, vr. Fr. loting voor de militie.

consequent Fr. in overeer^temming met zijn beginselen blijven; consequentie, vr. het consequent zijn. gevolgtrekking.

conserVatief Fr. behoudend, behoudsman. conservatisme, o. behoudzucht; conservatoire, o. inrichting voor muziekonderwijs conservator, bewaarder, directeur van een museum; conserveeren, verduurzamen, ta goeden staat houden.

consignatie, vr. Fr. in gerechtelijke bewaring stellen (van geld ta de consignatiekas); consigne, o lastgeving aan de schildwachten; consigneeren (van soldaten), verbieden de kazernes te verlaten.

consistorie, o. kerkeraad.

console, vr. Fr. penant-, spiegeltafeltje.

c^nsoUdeeren, Fr. als werkelijke staatsschuld erkennen en in het grootboek der nationale schuld omschrijven.

consols, mrv. Eng. Engelsche staatspapieren.

consommé, m. Fr. sterke bouillon.

consort, Eng. gemaal (prince consort pnns-gemaal).

consorten, mrv. Lat mede-belangstellenden, deelnemers, tot dezelfde kliek behoorenden; consortium, o. vereemging van bankiers die samen een financiëele onderneming op touw

zetten.