is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veatrté, het nieuwste snufje op modegebied; haute volte, de allervoornaamsten; tuut «lief, verheven beeldhouwwerk waarbij de figuren bijna geheel los van den achterkant zijn.

hautain, Fr. trotsch; hoogmoedig.

Havelock, Eng. soort mantel; genoemd naar Generaal H

hearl Eng. hoort, luistert (uitroep uit de vergadering als despreker iets merkwaardigs zegt).

hebdomadaire, Fr. wekelijksch verschijnend; journal hebdomadair, weekblad.

Hebe, Gr. Dochter van Jupiter en Juno; Godin der jeugd.

hebraicus, Gr. kenner van de Hebreeuwsche taal; hebraïseeren, Hebreeuwsch studeeren; Hebraïsme, Hebreeuwsch taaleigen.

kecatornbe, hekatombe, vr. Gr. offer van 100 (of althans van veel) dieren; groote slachting.

hectograaf, Lat. Instrument om gemakkelijk geschreven stukken te vermenigvuldigen.

hedonisme, o. Gr. wijsgeerig stelsel dat het genot tot het doel van het leven stelt

Hegira, vr. Arab. de vlucht van Mohamed naar Medina, (15 Juli 622), begin der Turksche jaartelling,

hegemonie, vr. Gr. het overwicht van een machtige staar over zwakke bondsstaten.

HeUcon» Gr. Gebergte in Griekenland waarop vroeger een Apollotempel. De helicon bestijgen = dichter worden.

heliogravure, vr. lichtdruk.

helioscoop, m. Gr. zonneglas, zonnekijker.

hellenist, kenner van de Oud-Grieksche taal.

Heloten, Gr. Spartaansche slaven.

Helvetia, Lat. vrouwenfiguur Zwitserland voorstellend. Inschrift op Zwitsersche munten en postzegels, hemorrhoïden, mrv. Lat aambeien.

Henriade, Fr. Voltalre's heldendicht op Hendrik IV van Frankrijk.

Heptameron, de Honderd Nieuwe Novellen van de koninqin

van Navarre (1559). Heptameter, Fr. Versregel (jambe) van zeven voeten. Heptarchie, Fr. Regeering v. zeven vorsten (± 1200 in

Engeland).

heraldiek, vr. wapenkunde; heraldicus, kenner der heraldiek; heraldisch, tot de h e r a 1 d i e k behoorend; heraut wapenbode, krijgsgezant

herbarium, o. Lat verzameling gedroogde planten; herboriseeren, planten zoeken; herbivoren, plantenetende dieren

herculisch, Lat. zeer sterk, krachtig.

hereditair, Fr. erfelijk; heriditeit, vr. erfelijkheid.

heremiet, zie eremiet

Hermandad (de heilige), de heilige broederschap, d.1. het kar quisitie-gerecht; fig de politie.