is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•pponeeren, Lat. tegenover stellen, bestrijden, zich verzetten; opponent die opponeert.

opportunisme, o. Pr. politieke gedragslijn dergenen, die mee» nen dat men in moeilijke omstandigheden het niet > zon nauw met de beginselen moet nemen en van iedere gunstige omstandigheid en geschikte gelegenheid (opportuniteit) gebruik moet maken om zijn doel te bereiken; onvaste politiek; opportunist, aanhanger van dat systeem.

oppositie, vr. Fr. tegenstand, verzet, partij, die zich tegenover de regeering plaatst

optica, vr. Lat gezichtkunde, de leer van het licht; optische verschijnselen, die uit de optica voortvloeien; opticien, Fr. fabrikant van of handelaar in optische instrumenten (brillen, kijkers, microscopen, enz.).

optimaten, Lat. voornaamste aanzienlijken.

opteer en, Fr. kiezen (speciaal het kiezen van één district, dat bij wenscht te vertegenwoordigen, door een afgevaardigde, die in meerdere gekozen is); optie, vr. keuze, vrije beslissing iets al dan niet te doen.

optimisme, o. Lat leer dergenen, die beweren dat alles in de wereld ten beste geschikt is; neiging om alle dingen van hun beste kant te bezien; optimist, die het optimisme huldigt, tegenst: pessimisme en pessimist).

opus, o lat (mrv. opera) werk.

ora et laboral Lat. bid en werk!; ora pro nobis, bid voor ons!; oremus! laat ons bidden! het is daar oremus, het ziet er daar ellendig uit; oremus zijn, dronken zijn.

orakel, o. Lat. godsspraak; plaats waar dit gegeven werd; raadselachtige of als onweerlegbaar aangekondigde ulospraak.

oranjerie, vr. Fr. broeikas voor vreemde planten, wintertuin.

oratie, vr. Lat. rede, redevoering; oratio pro domo, vr. Lat rede voor zijn eigen huis, d.i. om zijn eigen belangen te bepleiten; orator, redenaar; oratorisch, op redenaarswijze, redekunstig; oratorium, o. muzikaal drama met bijbelschen inhoud, geestelijk zangstuk.

ordaal, (mrv. ordaliën) v. Lat godsoordeel in de middeleeuwen.

ordinair, Fr. gemeen, onfatsoenlijk; gewoon, gebruikelijk.

ordineeren, Lat tot priester wijden; ordinatle, vr. bevestiging in het predikambt priesterwijding.

ordoneeren, Fr. verordenen, bevelen; ordonnans, bereden soldaat of officier, die bevelen overbrengt; ordonnantie, vr. verordering, voorschrift recept schikking.

ordie de bataille, Fr. slagorde.

oreeren, een redevoering houden, deftig en uitvoerig spreken.

orfèvre, Fr. goudmunt; orfèvrerie, goudsmidswinkel.

orgaan, vr. Gr. werktuig, zelfwerkend deel van een geheel, zinswerktuig, stem, persoon of blad, waardoor men een meening laat uiten, tolk; organisch of organiek, van orga-