is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijk geven dat men iets gehoord, gevoeld, enz. heeft realisatie, vr. Fr. verwezenlijking; het te gelde maken; reaHseeren, verwezenlijken, verkoopen; realisme, o. middeleeuwsch wijsgeerig stelsel, hetwelk algemeene denkbeelden, ab werkelijke dingen beschouwde; neiging van moderne kunstenaars om de natuur voor te stellen zooals Zij werkelijk is, dus mèt het leelijke en vulgaire; realistisch, het realisme huldigend in de kunst; realiteit, vr. werkelijkheid.

real-schule, D. school voor talen, wis- en natuurkunde.

rebel, Fr. oproermaker, muiter, opstandeling; rebelsch, oproerig; rebellie, vr. oproer, muiterij.

rebus, m. Fr. (van Lat. res, zaken, lett. van zaken), teeken-, letter- of figuur-raadsel.

rebuten, mrv. Fr. onbestelbare brieven.

recapituleer en, Fr. een korte opsomming (recapitulatie, vr.) geven.

receiver, Eng. ontvanger, curator, bewindvoerder door oe schuldetschers of obligatiehouders benoemd.

recenseer en, Fr. onderzoeken beoordeelen, een oordeel vellen (over boeken, tijdschriften, enz.); recensent, beoordeelaar; recentie, vr. boekbeoordeeling.

recent Fr. nieuw, pas gebeurd.

recepis(se), vr. Fr. bewijs van ontvangst

receptie, vr. Fr. opneming, aanneming als lid; ontvangst; tijd en plaats tot het ontvangen van gelukwenschen.

reces, o. Lat. verlof, verdaging der zitting (bij wetgevende vergaderingen); op reces gaan, met verlof gaan.

recette, vr. Fr. wat bij een voorstelling of concert aan entrees gebeurd wordt

rechauffé, Fr. opgewarmd.

recherche, vr. Fr. de afdeeling der rechercheurs, d.i. der politie-beambten belast met het doen van nasporingen.

recidive, vr. Fr. het opnieuw plegen van een misdaad of vergrijp door iemand die reeds voor eenzelfde feit gestraft werd; recidivist die zich schuldig maakt aan recidive.

recipe, (verkort R.) op recepten: neem.

recipièeren, Fr. opnemen (in een gezelschap), onthalen; recipiënt, de persoon, die recipiëert ontvanger, een vat tot opneming van door distallatie verkregen vochten; klok van een luchtpomp.

reciprociteit, vr. Fr. wederzijdschheid; reciprogueeren, wederkeerige beleefdheid bewijzen.

recitatief, o. It. soort zang, welke de gesproken declamatie nabootst gedeelte van een stuk, waarbij de zang niet aan maat gebonden is; redteeren, opzeggen, voordragen.

reclamant Fr. degeen die reclameert, een reclame of reclamatie, dJ. een bezwaarschrift indient; reclame beteekent ook publieke aanprijzing in dagbladen, enz.

recognitie, vr. Fr. geld dat de erfpachter jaarlijks aan den.