is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de noordkust van de Perzische golf gelegen. Er is vrij belangrijke invoer van katoenen stoffen, thee en metalen en uitvoer van opium, ruwe katoen en zijde, tabak en tapijten.

Abolitie beteekent dat de daders van bepaalde misdrijven niet zullen worden vervolgd of dat de reeds begonnen vervolging niet voortgezet zal worden. Terwijl amnestie verleend wordt voor bepaalde handelingen, betreft abolitie bepaalde personen of groepen van personen. Beide moeten verleend worden bij wet.

Abolitionisten werden in Noord-Amerika de menschen genoemd, die voorstanders van dadelijke en totale afschaffing der slavernij waren. De beweging begon reeds in 1775 onder Benjamin Franklin, maar werd onder William Lloyd Garrison van veel grooter kracht. Zij bereikte, dat in alle beschaafde landen (het laatst in Noord-Amerika 1863) de slavernij werd afgeschaft.

Abome, de hoofdstad van Dahome, aan de Slavenkust gelegen, was vroeger bekend als slavenmarkt. Het telt c. 20.000 inw.

Aborigines noemden de Romeinen het legendarische volk, dat oorspronkelijk Latium bewoonde. Naam wordt tegenwoordig nog wel gebruikt voor de oorspronkelijke bewoners van een landstreek.

Abortus noemt men het geboren worden van de dierlijke vrucht voor die levensvatbaar is. Men onderscheidt Abortus naturalis (natuurlijke misgeboorte), die een gevolg kan zijn van ziekte, schrik, val, enz. van abortus arte provocatus d.i. door de kunst opgewekte. Deze laatste is strafbaar,tenzij op geneeskundige aanwijzing en door bevoegden verricht.

About, Edmond (1825—1885), een bekend Fransch roman- en dagbladschrijver, was in den Fransch-Duitschen oorlog verslaggever van „Le Soir". Daarna werd hij redacteur van „Le XIXme Siècle" een republikeinsch blad. Tot zijn werken behooren „La question romaine"

en „Le roman d'un brave homme".

Abrabanel, Isaac of Abarbanel (1437 — 1508), een Joodsch godgeleerde, wijsgeer en staatsman, schreef belangrijke commentaren op het Oude Testament.

Abracadabra was een tooverformule waarschijnlijk uit de 2de eeuw, die geschreven op perkament en gedragen aan een vlasdraad om den hals, in staat werd geacht koorts en andere ziekten te verdrijven. Thans beteekent het woord abracadabra wartaal of onzin.

Abraham of Abram de eerste der drie aartsvaders, wordt door de Israëlieten als hun eigenlijke voorvader en als stichter van hun godsdienst beschouwd. Volgens het Bijbclsch verhaal trok hij uit Mesopotamiè' het land Kanaan binnen. Hij was een trouw en gehoorzaam dienaar van zijn God (wien hij zelfs zijn zoon wilde offeren) en wordt als zoodanig in het Nieuwe Test. geprezen. Ook de Mahomedanen hebben een hooge vereering voor hem. Velen beschouwen de verhalen betreffende Abraham en de zijnen als overleveringen van stammen.

Abraham a Sancta Clara (1644-1709), eigenlijk Ulrich Megerle geheeten, eerst Augustijner monnik, later provinciaal bij zijn orde, is vooral bekend wegens zijn theologische geschriften. Op onverschrokken wijze geeselde hij de gebreken van zijn tijd; hij doorvlocht zijn predikatiën vaak met grappige uitvallen en woordspelingen.

Abrahamieten of Boheemsche Deisten traden na de maatregelen van verdraagzaamheid van Jozef II, die vrijheid van godsdienst waarborgde, te Pardubitz op (1782). Hun leer was gegrondvest op't geloof aan één God, op de Tien Geboden en het „Onze Vader". Deze secte heeft slechts kort bestaan.

Abrahams, Anna Adelaïde (1849— ), Nederlandsche schilderes, te 's Gravenhage woonachtig, is vooral bekend om hare stillevens, welke herinneren aan die van M. van der Maarel.

Abrahamsz, Galenus (1622—1706), eigenlijk Galenus Abrahamsz de Haan geheeten, is een bekend leeraar geweest der