is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adviesjacht was een vaartuig aan grootere oorlogschepen toegevoegd, om berichten en lastgevingen over te brengen en verkenningen te doen.

Advocaat, rechtsgeleerd raadsman; degene die bevoegd is voor het gerecht de taak van zijn dient te bepleiten. In sommige gevallen wordt den beklaagde een advocaat „toegevoegd." Een advocaat is verplicht zijn woonplaats te vestigen binnen het arrondissement, waarin het rechterlijk college, waarbij hij ingeschreven is, is gevestigd. Deze inschrijving gaat gepaard met beêediging. De advocaat pleit in een costuum, dat bij bijzonder Reglement is voorgeschreven.

Advocaat-Generaal is bij den Hoogen Raad en bij een Gerechtshof de tweede ambtenaar van het Openbaar Ministerie.

Adwaita pseud. van A. J. Der Mouw. Zie aldaar.

Aeacus was volgens de Grieksche mythologie een zoon van Zeus en Aegina; hij was koning over de Myrmidonen. Door zijn wijsheid en rechtvaardigheid stond hij zoo in aanzien bij de goden en de menschen, dat hij na zijn dood met Minos en Rhadamanthus tot rechter der onderwereld verheven werd.

Aediles waren Romeinsche overheidspersonen, oorspronkelijk twee in getal, uit de plebs gekozen, om deze bezitloozen te beschermen tegen de groot-grondbezitters en toezicht te houden over de openbare gebouwen, de baden, de spelen en korenmagazijnen. Ten tijde van Julius Caesar waren er zes aediles, doch langzamerhand werd hun macht zeer beperkt en onder de latere keizers geheel afgeschaft.

Aeduërs, De, waren vroeger een machtige Keltische volksstam in Gallië. Hun rijk met de hoofdstad Bibracte lag tusschen de Loire en de Saóne. Zij leefden in vrede met de Romeinen en verkregen in 69 na Chr.!het|Romeinsch burgerrecht.

Aegadische eilanden vormen een eilandengroepten Westen van Sicilië, waarvan de grootste zijn Favignana, Levanzo, en Marittimo. De c. 7000 bewoners leven van wijnbouw en tonijnvangst.

Aegeïsche Zee is een deel van de Middellandsche Zee tusschen 't Balkanschiereil. en Kl.-Azië. Eilandengroepen als de Cycladen en Sporaden vormen een brug tusschen Europa en Azië. De W. en N.kust, die thans geheel Grieksch zijn, zijn sterk geleed, maar hebben weinig belangrijkehavens als Nauplia, Piraeus en Laurium en Aegina en Salamis, die op eilandjes liggen. Aan den N. rand van Thessalië ligt tusschen den Ossa en Olympus het beroemde dal Tempé. De kust van Macedonië en Thracië heeft slechts één goede haven: Saloniki. Ten O. van het schiereil. Chalcidice, op welks oostelijken landtong de berg Athos ligt, zijn de havens Kavala en Dede-Agatsj van eenig belang. Met het langgerekte schiereil. Gallipoli begint de O.-kust, welke behalvehetgebied van Smyrnanog geheel Turksch is. Genoemde plaats is de voornaamste uitvoerhaven. De grootste diepte is tenN. van Kreta (2250 M.).'sZomers waaien er voortdurend W. en N.O. winden, die droog en gezond zijn; 's winters verandert, winden, vooral Z.Ó., Z.W. en N. winden, welke laatste soms tot stormen aangroeien, zoodat gedurende dien tijd de scheepvaart in de Oudheid geheel rustte. Doorgaans echter is de lucht zeer helder en komt zware mist nauwelijks voor.

Aegidius, De heilige, een van de veertien noodhelpers in de 8ste eeuw, is eerst kluizenaar, daarna stichter van een klooster in de Provence geweest.

Aegina, Egina of Engina is een eiland ten Z.W. van Athene gelegen. Oorspronkelijk werd het bewoond door Doriërs, en stond het onder heerschappij van Epidaurus, de bewoners wisten zich echter in de 6de eeuw v. Chr. vrij te maken. Aegina kwam tot grooten bloei, totdat de Atheners onder Pericles het eiland schatplichtig maakten. Later kwam het in handen van Macedoniërs en Romeinen, nog later werd Aegina een Venetiaansche kolonie. Gedurende den Griekschen vrijheidsoorlog was de hoofdstad van het eiland, ook Aegina geheeten, hoofdstad van Griekenland, Ook thans