is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gebouwen, hangars en landingsterreinen voor Vliegtuigen.

Aërodynamische paradox. Een papierfilter (droog) in een trechter gelegd kan men niet verwijderen door in de buis van den trechter te blazen. Door de luchtstroom wordt de lucht tusschen filter en glaswand meegevoerd en dus verdund, zoodat de buitenlucht den filter juist Vaster tegen den trechter aandrukt. Zie Giffard.

Aëroklinoscoop is een toestel, door BuyS Ballot uitgevonden, dat dient om de zeelieden op de hoogte te houden van den dampkringsdruk, zooals die op het Meteorologisch instituut wordt berekend. Aërolieth. Zie Meteoriet. Aëromechanica is de leer van 't evenwicht (Aërostatica) en van beweging (Aërodynamica) van gassen.

Aeroplane noemt men in Engelsche en Fransche landen de vliegmachine. Zie verder Vliegtuig.

Aëroskoop, toestel, door Pouchet uitgevonden, om 't aantal stofdeeltjes te tellen dat zich per c.M.8 in lucht bevindt. Een luchtstroom wordt geblazen tegen een glazen plaat die kleverig is gemaakt door druivensuiker en glycerine. Is een bepaald aantal c.M.» doorgeblazen, dan wordt het aantal stofdeeltjes, dat op de plaat is blijven hangen, met behulp van een mikroskoop geteld. Zie Atmosfeer.

Aerostatische pers is een open cylinder met een dubbelen, geperforeerden bodeminhet midden. Innet pharmaceutisch laboratorium wordt hij gebruikt om extracten te bereiden. Tusschen den dubbelen bodem brengt men de te extraheeren stof en laat de vloeistof doorloopen, terwijl men tegelijk van onderen de lucht wegzuigt.

Aërotherapie is het toepassen van de dampkringslucht als geneesmiddel. Vroeger meende men dat verdunde lucht heilzaam zou zij n voor sommige ziekten, vooral voor longtuberculose en liet men lijders daaraan op zeer hoog gelegen plaatsen verblijven. Men heeft echter het onjuiste van die onderstelling ingezien, en thans zendt men nog wel tuberculose-patienten

naar matig-hoog gelegen plaatsen (Montreux, St. Moritz, Davos enz.). Maar het voordeel is dan slechts de zuiverheid van de lucht en de gelijkmatige temperatuur die daar heerscht. Samengeperste lucht vindt toepassing in z.g. pneumatische cabine t ten; dit zijn hermetisch afgesloten ruimten, waarin lucht van ±1,5 atmospheerspanning gevoerd wordt. Men behandelt er mede sommige ziekten van de luchtwegen, omdat de ademhaling dieper en regelmatiger wordt en daardoor de longen zich beter uitzetten, hetgeen vooral bij emphyseem, luchtpijpcatarrh en dergelijke ziekten van veel nut is.

Aerschot, Philips van Croy, hertog van, een aanzienlijk Nederlander, was gedurende het bestuur van Margareta van Spanje, lid van den Raad van State. Daar hij een vijand was der opstandelingen, doch te veel Nederlander om de Spanjaarden geheel te gehoorzamen, vertrok hij naar Venetië en stierf aldaar in 1595.

Aerssen, Francois van, heer van Sommelsdijk (1572—1641), Nederlandsch staatsman, gezant aan het Fransche hof, behoorde tot de partij van Maurits, was een der voornaamste vijanden van 01denbarneveldt. Zijn kleinzoon Cornelis van Aerssen (f 1688) werd gouverneur van een deel van Suriname, trachtte daar door een krachtig bestuur de toestanden te verbeteren, doch werd door oproerige soldaten gedood.

Aertsen of Aertst, Pieter (1507-1575), ook wel Lange Pier genaamd, schilderde verscheidene genrestukken, waaronder „de Eierdans" een der bekendste is. Ook schilderde hij altaarstukken en maakte het ontwerp voor de gebrandschilderde vensters in de Oude kerk te Amsterdam.

Aeschines (389—314 v. Chr.), Grieksch staatsman en redenaar, tegenstander van Demosthenes en vriend van Socrates, diende tegen den eerste een aanklacht in, doch werd door hem in zijn beroemde rede „Over den krans" verslagen. Aeschines stichtte een redenaarsschool te Rhodus.