is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ajanggebergte of Janggebergte is een gebergte in 't Oosten van Java in de residentie Besoeki, dat uit twee evenwijdig loopende ketenen bestaat. De Argapoera is de hoogste bergtop (3086 M.).

Ajax, de groote, de zoon van Telamon, was een der dapperste strijders in den Trojaanschen oorlog. Na den dood van Achilles maakten Odysseus en Ajax aanspraak op zijn wapen-usting; toen deze aan Odysseus werd toegewezen, doodde Ajax zichzelf in een vlaag van krankzinnigheid. Ajax, de kleine, hoewel niet zoo geweldig van gestalte als zijn naamgenoot, niet minder dapper en zeer snelvoetig, was de zoon van Oïleus uit Lokris. Bij zijn terugkeer van Troje werd hij door Poseidon uit een stroom gered, doch toen hij daarna begon te snoeven, wierp Poseidon hem in zee. Volgens anderen is hij door Pallas Athene met den bliksem gedood, omdat hij de profetes Kassandra onteerd had.

Ajeg-Ajeg is een samengestelde vulkaan op Java tusschen de Tengger en Smeroe gelegen. Op de hellingen liggen drie kratermeren.

Ajer is een Maleisch woord, dat water Of rivier beteekent en in Nederl. OostIndië in samenstellingen als naam van plaats of rivier voorkomt.

Ajisja, de vrouw van Mohammed sedert 624, was de dochter vanAboebekr. Zij stond zeer in den gunst bij Mohammed, vergezelde hem op zijn tochten en wist te bewerken, dat haar vader opvolger werd bij den dood van den Profeet. Een geheel hoofdstuk van den Koran is aan haar gewijd om haar van de verdenking, die Ali Mohammeds schoonzoon tegen haar had uitgebracht, vrij te pleiten.

A jour beteekent opengewerkt, doorzichtig bij gebreide of geweven goederen en wordt ook gebruikt voor een manier van zetten van edelsteenen nam. zonder achterbedekking. In de boekhouding heeft het de beteekenis van: tot het laatste oogenblik bijgehouden.

Ajuga. Zie Zenegroen. Ajuin. Zie Ui.

Akaba is een golf in het N.O. van de Roode Zee nabij het Sinaï-schiereiland gelegen. Ook heet een havenplaats op het Sinaï-schiereiland Akaba, waar veel pelgrims en karavanen samenkomen. In 1906 werd het bij verdrag aan Turkije toegewezen. In 1917 werd het door de troepen van generaal Allenby veroverd en kwam in 1920 met geheel Palestina onder Engelsch bewind.

Akademie. Zie Academie.

Akashi is een stad op Hondo in Japan van c. 21.000 inwoners. De tijd in Japan wordt geregeld naar den meridiaan over Akashi getrokken.

Akbar, de Groote (1542—1605), keizer van het rijk der Mongolen in Hindostan, was een van de beroemdste GrootMogols. In 1556 kwam hij aan de regeering, maakte groote veroveringen in het Noorden, was zeer verdraagzaam in het godsdienstige, beschermer van kunsten en wetenschappen en bevorderde den handel, zoodat zijn rijk zeer in welvaart toenam. Zie de roman van P. A. S. van Limburg Brouwer, Akbar (1872).

Akebia quindla (met 5-tallig blad) en A. lobdta (met 3-tallig blad) zijn mooie, halfgroen blijvende klimplanten uit China en Japan, met bruinroode, augurkvormige vruchten. Uitstekend ter begroeiing van zonnige muurvlakten, samen bijv. met bloeiende klimplanten.

Akeldama, een Arameesch woord, beteekent bloedakker. Aldus wordt een veld genoemd nabij Jeruzalem, dat tot begraafplaats diende van vreemde Joden. Dat veld zou gekocht zijn voor de 30 zilverlingen die Judas Ischarioth ontvangen had voor het verraden van Jezus en die hij later uit wroeging weer aan den hoogepriester zou hebben teruggegeven.

Akelei (A quilêgia, fam. Ranunculaceeën), overblijvende planten met gespoorde bloemkroonbladeren; bij de meeste soorten hangen de bloemen wat over, zoodat de sporen omhoog gericht