is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alberti, Conrad (1862—1918), pseud. van Konrad Sittenfeld, Duitsch schrijver van kritieken, letterkundige werken, naturalistische romans en novellen. Tot zijn werken behoort o. a. „Der Weg der Menschheit".

Albertine Agnes (1634—1696), een dochter van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms, huwde in 1652 met Willem Frederik, stadhouder van Friesland. Haar zoon was Hendrik Casimir.

Albertinelli, Mariotto (1474-1515), een Italiaansch schilder, was een vriend en navolger van Fra Bartolommeo.

d'Albertis, Luigi Maria (1841 — 1901), een Italiaan, deed veel onderzoekingsreizen op Nieuw-Guinea en heeft zijn bevindingen aldaar in boekvorm uitgegeven.

Albertus Magnu (1193—1280), studeerde te Padua, werd Dominicaner monnik en maakte zich beroemd door zijn voorlezingen en geschriften over Aristoteles. Daar hij ook op natuurkundig gebied veel onderzoekingen deed, werd hij door 't volk voor een beoefenaar der zwarte kunst gehouden. Zijn bijnaam was „doctor universalis". Hij stierf te Keulen.

Albertus VII, aartshertog van Oostenrijk (1559 — 1621), was eerst geestelijke doch verliet in 1599 dezen stand, huwde met Isabella, de dochter van Philips II en kreeg de Nederlanden als bruidschat.

Albertusdaalder of Albertijn is de naam van een gouden muntstuk, zoo genoemd naar Albertus van Oostenrijk. De waarde was 2'/j a 3 gulden. Het stuk werd het eerst in 't begin der 17de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden geslagen, later ook in Brunswijk, Pruisen en de Russische Oostzee-provincies.

Albertville, stad met c. 6400 inw. in het Fransche departement Savoie, aan de Arly. Aardewerkfabrieken, tegelbakkerijen.

Alberus, Erasmus (c. 1500—1553), een dichter en geleerde, studeerde te Wittenberg, voorstander der Hervor¬

ming en gunsteling van Luther. Hij schreef dichterlijke en satirische werken.

Albi (Alby), de hoofdstad van het departement Tarn in Frankrijk, heeft een oude kerk en een aartsbisschoppelijk paleis, wol en katoenindustrie, wijnbouw;' telt c. 25.000 inwoners.

Albiet is een wit, triklien natriumaluminiumsilikaat. Het wordt door zuren weinig aangetast; men vindt het als bijmengsel van allerlei mineralen.

Albigenzen was de naam van een godsdienstige secte aan het einde der 12de eeuw in Albi, Zuid-Frankrijk. Daar de paus hen als ketters beschouwde, vaardigde hij tegen hen en hun aanvoerder Raymond van Toulouse een kruistocht uit. Legers trokken moordend en plunderend door de Languedoc en Raymond moest zich met vele vestingen overgeven. Toen de bevolking toch hun overtuiging en aanvoerder trouw bleef, werd er een tweede kruistocht ondernomen. Raymond's zoon en opvolger moest '/> van zijn gebied afstaan en in Toulouse werd de Inquisitie ingesteld. Velen vluchtten naar Piémont en schaarden zich later onder de Waldenzen.

Albinisme. Ontbreekt de kleurstof (pigment), die bij dieren gewoonlijk voorkomt in haren, veeren enz., dan zijn deze deelen wit en noemt men die dieren albino's. Bij de echte albino's ontbreekt ook het pigment in de oogen en is de iris rood (door de roode kleur van het bloed). Het meest vallen de albino's natuurlijk op bij de gekleurde menschenrassen, b.v. bij negers, die dan blond zijn en blauwe oogen hebben. Ook half-albino's komen voor, dan hebben b.v. negers rood haar, ook plaatselijk albinisme, dat zich in vlekken uit op de huid, b.v. bij de tijgermeesjes en de eksternegers. Van vele dieren zijn albino's bekend b.v. witte muizen, ratten, mollen, kraaien, musschen. Het albinisme behoort tot de eigenschappen, die volgens Mendel's regel overerven, doch het is een recessieve eigenschap (zie ald.).

Albinus, Bemard (1653—1721), geboren te Dessau, lijfarts van den keur-