is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verspiegel. Drie of meer moleculen groepeeren zich gemakkelijk tot het grootere molecule van metaldehyd (zie onder) en paraldehyd; met alkali gaat het in een soort hars over (aldehydhars). Technisch wordt aceetaldehyd gemaakt uit acetyleen (dat op zijn beurt uit calciumcarbid wordt gemaakt) door verbinding met water onder invloed van kwikverbindingen en zwavelzuur; door reductie wordt er alcohol, door oxydatie azijnzuur uit bereid. Polymerisatie doet metaldehyd, een witte vaste stof ontstaan, die onder den naam „meta" als vervangmiddel voor brandspiritus in den handel komt.

Alderman, van het Angelsaksische woord Ealdorman, is iemand, die in Engeland deelneemt aan de regeering van graafschap of gemeente en tevens vrederechter is. In enkele steden heeft alderman de beteekenis van wethouder.

Alderney, in het Fransch Aurigny geheeten, is een Britsch eiland ten Westen van Kaap la Hogue. De c. 2000 inwoners spreken Engelsch en NormandischFransch. De bodem is vruchtbaar, veeteelt.

Aldershot, een plaats in het Engelsche graafschap Hampshire, is sedert 1855 de groote vaste leger-en exercitieplaats van Engeland.

Aldinen of Aldijnen, noemt men de boeken aan het eind der vijftiende en begin zestiende eeuw, gedrukt door de leden der familie Aldus Hanutius te Venetië. Zij drukten Grieksche, Latijnsche en Italiaansche werken in een mooi lettertype en zeer nauwkeurig. Tusschen 1494 en 1530 verschenen hun beste uitgaven.

Aldobrandini was de naam van een aanzienlijk Florentijnsch geslacht; een van haar leden Ippolito Aldobrandini was als Clemens VIII paus van 1592 — 1605.

Aldol (CH,CHOH.CH,.CH : O) ontstaat door samenvoeging (condensatie) van twee moleculen aceetaldehyd onder invloed van verdunde kaliloog. Het heeft zoowel alcohol- als aldehydeigenschappen.

Aldrich, Thomas Bailey (1836 — 1907), een Amerikaanscb dichter en prozaschrijver, was redacteur van de „Atlantic Monthly". Hij schreef vele romans en gedichten in den trant van balladen.

Aldrovandi, Ulisses (1522—1605), een Italiaansch natuurvorscher, werd in Bologna hoogleeraar en stichtte daar den botanischen tuin. Hij schreef werken op 't gebied der plantkunde en een uitgebreid zoölogisch werk, waarin de dieren systematisch behandeld worden.

Ale is een biersoort, die in Engeland wordt gebrouwen. Ze wordt verkregen door gisting boven 15" C. („bovengisting"). Ze is sterk gehopt, daar ze anders snel zou bederven. Men onderscheidt donkere en lichte ale, welke laatste weer onderverdeeld wordt in „mild ale" en „pale ale". Pale ale bevat de meeste hop en heeft het hoogste alcoholgehalte. De smaak wijkt af van de hier te lande gebrouwen soorten.

Aleander, Hieronymus (1480—1542), een Italiaansch kardinaal, wijdde zich geheel aan de letterkunde, tot aan het optreden van Luther. Van dat oogenblik af spande hij al zijn krachten in voor de bestrijding der Hervorming, spoorde Karei V aan steeds strenger maatregelen tegen de ketters te nemen en wilde Luther na den rijksdag te Worms doen gevangen nemen. Vooral de Nederlanden hadden door zijn ijver te lijden, op zijn aanstoken werden hier de eerste ketters verbrand.

Aleardi, Aleardo (1812—1878), Italiaansch dichter, nam deel aan de revolutie van 1848, kwam daardoor en door het schrijven van vele patriottische gedichten herhaaldelijk in botsing met Oostenrijk.

Alecsandrescu, Gregorius (1812— 1886), Roemeensch dichter en staatsman, behoorde tot de Liberale partij en schreef vele staatkundige verhandelingen en satirische gedichten.

Alecsandri, Vasïl (1821 — 1890), Roemeensch dichter, verzamelde vele balladen en volksliederen en schreef zelf blijspelen en gedichten.