is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï dern. Zijn uitgang wordt verwacht van een der verkeerscentra.

De oorsprong der denkbeelden ligt in O. T. profetieën (b.v. Daniël 11 : 21 — 45). Deze hebben na de ballingschap de Joodsche f antazie geleid tot een antipode van den Messias („Armillus" bij de Rabbijnen), die ook „vergeefs om de oppermacht zal kampen." De Christenen hebben deze verwachting verschillend uitgewerkt. De ééne „mensch der zonde en zoon des verderfs" is gebleven. De Openbaring noemt Babyion (Rome) als zijn zetel. In de Middeleeuwen en in den Hervormingstijd hebben tegenstanders van den Paus dezen den Antichrist geacht. Ook de Mohammedanen hebben een verwante figuur (Dsaldsjal), die met behulp van Christus zal worden overwonnen. Dan begint de universeele heerschappij van één waren godsdienst. Hedendaagsche Anti Christ-bespiegelingen in V. Hepp, De Antichrist (1919).

_ Anticipatie (van Lat. anticipere: vooruitnemen) noemt men in het algemeen het vooruitloopen op, het als vaststaande aannemen van wat nog bewezen moet worden. Het is in de muziek een optreden van één of meer tonen, vóórdat de harmonie, waarbij zij behooren, weerklinkt.

Anticipatiebiljetten noemt men de rentegevende schuldbrieven, welke door openbare lichamen worden uitgegeven om tijdelijk te voorzien in het tekort aan kasmiddelen, welk te kort later op manier (bijv. leening) moet worden gedekt.

Anticornlawleage was een vereeniging in Engeland, die van 1839—1847 onder Cobden en Bright ijverde voor de afschaffing der hooge invoerrechten op het graan. In 1846 bereikte deze vereeniging onder het ministerie Peel haar doel.

Anticosti, eiland in de St. Laurensgolf (Canada), waarop vier vuurtorens, is hoofdzakelijk alleen 's zomers door visschers bewoond. Sinds 1896 wordt het .gekoloniseerd; de kust is laag en onvruchtbaar.

Anti-cycloon is 't tegengestelde van

Cycloon (z. a.). Bij de A.-c. is er een barometrisch maximum in 't midden en wel van groote uitgebreidheid. Tusschen twee naburige anti-cyclonen ligt een gebied van lage luchtdrukking (zie verder bij Wind).

Antidota (tegengiften) noemt men middelen waardoor de werking van een bepaalde stof wordt geneutraliseerd. In de apotheek heeft men tegen sommige vergiften specifieke tegengiften in voorraad. Vroeger meende men dat er een algemeen tegengif, d. i. een universeel werkend middel, tegen alle vergiftigingen zou bestaan, doch sinds lang heeft men dit als onjuist ingezien al is b.v. melk een tegengif tegen zeer veel organische vergiften.

Een tegengif moet zelf onschadelijk zijn, snel werken en gemakkelijk verkrijgbaar zijn.

Antietam, rivier ontspringend in het Alleghanygeb. Pennsylvaniê U. S. A., mondt bij Harper's Ferry in den Potomac uit. In 1862 had hier een veldslag, plaats tusschen de legers der Noordelijke en die der Zuidelijke Staten.

Antifebrine (acetanilidum) is een kleurloos, kristallijn, reukeloos, poeder van brandende smaak met pijnstillende en lichaamstemperatuurverlagende werking. Het wordt bereid door verhitting van aniline met ijsazijn.

Antifrictiemetaal is de naam die men geeft aan legeeringen, die door hun geringen wrijvingsweerstand vooral gebezigd worden voor de wrijvende deelen van machines. Het bekende „Magnolia" bevat 77,8 pet. lood, 16,3 pet. antimonium en 5,9 pet. tin. Andere soorten bevatten veel zink.

Antigone, dochter van Oedipus en zijn moeder Iocaste, geleidde haar blinden vader op zijn omzwervingen. Door koning Creon van Thebe werd zij levend in een rotskloof begraven. Sophocles schildert haar lijden in zijn treurspel „Antigone".

Antigonus Cyclops (éénoogige), beroemd veldheer van Alexander den Groote, trachtte de heerschappij te voe-

13