is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt en hoofdstad werd vaa het nieuwe Griekenland (z.a.). Het tegenwoordig Athene heeft ruim 300.000 inw., bezit een Universiteit, een academie van wetenschappen ea verschillende oudheidkundige instituten. De industrie is in A. nog van weinig beteekenis: spinnerijen en weverijen, zijde- en lederbewerking. Zie K. Kuiper, Atheensch Jongensleven (1911) en van denz. schrijver. De Atheensche vrouw (1920).

Athene of Palias Athene was bij de Grieken een der voornaamste goden en de beschermgodin der stad Athene. Zie verder Mincrva.

Athens, stad in Georgia (U.S.A.) met c. 15.000 inw., bezit een universiteit. Katoenhandel.

Athersma. Zie Arteriosclerose.

Athertoa, stad met c. 20.000 inw. in Lancashire (Engeland), ten Z. W. van Bolton. Kolenmijnen, katoenfabrieken.

Atherton, Gertrude Franklin (1859 — ), Amerikaansch schrijfster over het leven der hoogere kringen in Engeland en Amerika, schreef o.a. „American Wives and English Husbands" en „The Conqueror".

Athias, Joseph, Joodsch geleerde en drukker te Amsterdam maakte, c. 1665 prachtige uitgaven van het O. T.

Athleten noemde men in het oude Griekenland de deelnemers aan de groote volkswedstrijden ia lichaamskracht en behendigheid. De overwinnaars in deze wedstrijden werden als nationale helden gevierd. Eerst in later eeuwen werd de Athletiek in onderdeelen gespecialiseerd. Toen ging de beoefening ervan over naar beroepsathleten. Zoo ook ia Rome. Ia de laatste jaren is de belangstelling in athletiek (loopen, springen en werpen) wederom zeer toegenomea. Ia Nederland bestaat hiervoor de Nederlandsche Athletiek-Unie.

Athlone, stad ia Westmeath (Ierland) met o. 7500 inw., aan de Shannon; wolfabrieken, zalmvisscherij.

Athos, klein schiereiland in Turkije aabij Saioniki in de Aegeische zee, uitloopend in den berg Athos (1900 M. hoog).

Is een monnikenrepubliek met 20 Grieksch-Kath. kloosters ea 12 dorpjes en in totaal ongeveer 5000 inw. De kloosters zijn bewaarplaatsen van Byzantijnsche kunst ea de bibliotheken bevatten kostbare handschriften.

Athyrium. Zie Varens.

Atinggola, district der assistent-residentie Gorontalo op N. Celebes. Tabaken suikerbouw.

Atitlan, kratermeer in Guatemala, van 600 M. diepte, zonder zichtbaren afvoer. Aaa dea oever Egt de stad Atitlan met 9.000 inw.; minerale bronnen, katoenweverij.

Atjeh (Gouv. van) en Onderhoorigheden omvat 't noordelijk deel van Sumatra en een reeks eilanden als Banjakgroep, Simaloer, Poeloe Nasi, P. Bras en P. Web. Oppervl, 58000 K.M.«, bevolk. 660.000 't Grenst aan Tapanoelie ea Sumatra's Oostkust. Kern bestaat uit hooge ketens (2800 M.) van den Barisan, bewoond door Gajo's en Alassers met alluviale vlakten er om heen. Op 't bergland tertiaire sedimenten. Voor *t verkeer zijn met uitzondering van de Atjeh-rsv. Vaa belang de Singkei, Tripa en Wojla aaa de W. kust en de Pensangan, Djamboe ajer en de riv. van Tamiang aan N. en O. kost. Sedert 1898 heel wat wegen aangelegd; de geprojecteerde auto-weg van Lhonga tot Melaboeh is reeds klaar tot Leupoe-ëng. De kampongs liggen als boomgaarden te midden der sawah's. De bevolking in Groot-Atjeh ea laags de kusten is overwegend Atjehsch, die in de onderafd. Tamiang Maleisch, in Singkei Maleisch-Bataksch. De sawah-bouw belangrijker dan die op ladangs; de pepercultuur gaat achteruit; die van dea areca- of betelpalm houdt zich staande; die vaa klapper gaat vooruit. Rubbercultuur van beteekenis in Tamiang en Langsar, kapokteelt op de Banjak-eil. Behalve karbouwen worden ook runderen en paarden gehouden; op zee wordt geviscbt, zout aangemaakt; timmerhout gekapt. Vaardig in 't maken van weefsels, gouden en zilveren sieraden. Petroleumbronnea in Perlak. Handel