is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de plechtige afkondiging van de vonnissen der Spaansche Inquisitie, waarhij ofwel vrijspraak volgde, Of verzoening met de kerk, ofwel de hardnekkige schuldigen naar de burgerlijke rechtbanken werden verwezen. Met de uitvoering van de vonnissen van de burgerlijke rechtbank wachtte men meestal tot een groot feest b.v. de troonsbestijging van een vorst en liet dan alle gevonnisden in het openbaar levend verbranden. Dit had voor het eerst plaats in 1482, voor het laatst op het eind der'achttiende eeuw.

Autogene metaalbewerking is een in de laatste jaren steeds meer in gebruik gekomen methode voor het lasschen en snijden van metalen. Bij deze methode Worden waterstof en zuurstof door 2 buizen gevoerd, waarvan de openingen vlak bij elkaar uitkomen. De waterstofvlam wordt dan door de uitstroomende zuurstof tot een steekvlam geblazen, waarin de temperatuur snel boven 2000° stijgt. De punt van deze vlam wordt nu langs de lijn gevoerd, welke getrokken is op de te bewerken ijzeren plaat. Het ijzer smelt en verbrandt. Bij dit snijden gebruikt men overmaat zuurstof, terwijl bij het lasschen overmaat waterstof wordt gebruikt. Een bezwaar van het gebruik van waterstof is, dat dit gas in het ijzer oplost, dit hard en moeilijk te bewerken maakt, zoodat het metaal na de autogene bewerking weer uitgegloeid moet worden. Dit nadeel van het gebruik van waterstof bezit acetyleen niet, terwijl dit bovendien nog een bijna 5 X zoo groote verbindingswarmte als waterstof bezit. Daardoor wordt acetyleen veel inplaats van waterstof gebruikt. Wegens het felle licht van het verbrandende metaal moeten de oogen van den werkman met brillen van gekleurd glas worden beschermd. Ook andere metalen dan ijzer worden tegenwoordig autogeen bewerkt, terwijl dit ook wordt toegepast voor het lasschen onder water, wat voor het repareeren van scheepsrompen van groot voordeelis. Zieook A himinothermie.

Autografen zijn de oorspronkelijke handschriften van beroemde personen. De grootste waarde wordt toegekend aan die, welke tevens een handteekening bevatten. Zij worden meestal meer uit het oogpunt van zeldzaamheid, dan om den inhoud verzameld. Eigenlijke autografenverzamelingen dagteekenen van het einde der zestiende eeuw.

Autografie, enkelvoudige steendrukmethode, waartoe het origineel met vette inkt op geëigend papier wordt geschreven of geteekend en vervolgens op steen overgedrukt. De geprepareerde steen kan weer een willekeurig aantal afdrukken, gelijk aan het origineel, leveren.

Autogravure, fotomechanische kleurendruk, voornamelijk ter reproductie van schilderijen, waarin de structuur van het doek en de penseelstreken door inpersing (reliëfdruk) worden nagebootst.

Auto-infectie, zelfbesmetting, noemt men een toestand waarbij, vanuit een bestaande plaatselijke besmettelijke aandoening, meerdere besmette haarden ia het lichaam zijn ontstaan. Het meest voorkomende voorbeeld is dat, waarbij een lijder aan een steenpuist (bloedzweer) zich zelf voortdurend nieuwe puisten bezorgt, door niet zorgvuldig genoeg de eerst bestaande te behandelen.

Ook spreekt men van auto-infectie wanneer van uit een wond langs den bloed- of langs den lymphbaan kiemen naar elders worden versleept en daar nieuwe ontstekingshaarden opwekken.

Auto-intoxicatie, zelfvergiftiging, is eea toestand waarbij het lichaam zich zelf vergiftigt, met voor uitscheiding bestemde stoffen, die om de een of andere reden niet langs den natuurlijken weg geloosd kunnen worden. Ze worden geheel of gedeeltelijk in het bloed opgenomen en daarmede door het geheele lichaam gevoerd om in, soms ver afgelegen, organen hun voor dat orgaan giftige werking uit te oefenen.

Automaat noemt men een toestel, dat de bewegingen van mensch of dier kan nabootsen. Reeds in de Oudheid