is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtsgeleerde, hoogleeraar in het Romeinsch recht te Bazel, werd door zijn werk „Das Mutterrecht" een der baanbrekers van de vergelijkende rechtswetenschap.

Bachtyari of Bachtyaren is een Koerdisch-Perzisch nomadenvolk in de provincie Loeristan (West-Perzië).

Bacillariales. Zie Diatomeeën.

Bacillen zijn eencellige plantjes, behoorende tot de groep der Splijtzwammen (Schizomyceten), die den vorm van een staafje hebben en waarvoor de lengte grooter is dan de breedte. Men kent bacillen met eigen beweging, die door haarvormige draadjes (cilieën) wordt veroorzaakt. Vele soorten vermenigvuldigen zich door sporen, d. z. deeltjes van het protoplasma, die een anderen vorm aannemen en zich dan van de moedercel losmaken; deze sporen hebben een

uijiuuuer groote weerstand tegen nadeelige inwerking van buiten af, zooals uitdrogen, hooge temperatuur, scheikundige ontsmettingsmiddelen en kun¬

nen later weaer tot een bacil uitgroeien. De meest bekende ziekte-veroorzakende bacillen zijn: de miltvuurbacil, een van de oudst bekende bacillen (1849), die tevens tot de grootste behoort (1 — 15),it en in het bloed van aan miltvuur lijdende óf daaraan gestorven dieren voorkomt; de Bacillus botulinus die men in gevallen van vleesch vergiftiging aantreft (botulismus), de diphtherie- of Löfflersche bacil, de dysenteriebacil, choleralepra-, pest, tetanus-, tuberculose- en typhusbacillen. Behalve deze kent men ook bacillen die geen ziekte veroorzaken b.v. de azijnbacil en de melkzuurbacil. Zie verder Bacteriën.

Bacillus prodigiosus. Zie Bacteriën.

Back, George (1798-1878), Britsch zeeman, vergezelde Franklin en Richardson op hun tochten naar het Poolgebied, was in 1833 hoofd der expeditie, uitgezonden tot het opsporen Van Ross en ontdekte bij deze gelegenheid de Vischrivier (N. Amerika).

Backer, Jacob Adriaensx (1608—1651), Nederlandsch schilder, vriend van Rem-

brandt, schilderde vele regentenstukken, die van den invloed van den laatste getuigen. Zijn zoon of neef Adriaen Backer (1635-1684), schilderde eveneens regentenstukken.

Backhuysen, Ludolf (1631 —1708), Nederlandsch zeeschilder en etser, leerling van van Everdingen en Dubbels, was een der grootste zeeschilders van zijn tijd. Zijn werken vindt men in vele buiten- en binnenlandsche musea.

Backwardation, stukkenhuur. De speculant, die in blanco heeft verkocht (baissier) en op den leveringsdag (rescontre) zijn positie wil prolongeeren (aanhouden) koopt a contant de benoodigde stukken om die te leveren. Is er veel in blanco verkocht dan betaalt hij bovendien stukkenhuur.

Bac-Ninh, stad met c. 8.000 inw. in de Fransche kolonie Tonkin, nabij de Songkarivier, kwam in 1884 in Fransch bezit. Garnizoensplaats.

Baco of Bacon, Roger (1214—1294), Franciscaner monnik van Engelsche afkomst, studeerde te Oxfnrrl «n ♦» ParH.

werd wegens zijn geleerdheid in natuuren scheikunde „Doctor mirabilis" genaamd. Door de geestelijkheid van Zwarte Kunst beschuldigd, moest hij 14 jaar in de gevangenis doorbrengen. Zijn voornaamste werk is „Opus majus"..

Bacon, Francis, baron van Verulam (1561 — 1626), heeft in zijne wijsgeerige werken gedachten uitgesproken, die hem, volgens sommigen maken tot den baanbreker van het emniriem» • »«

laten bij B. de nieuwe filosofie beginnen. Naar algemeen gevoelen heeft hij echter meer gewild dan gekund en is het opbouwend deel zijner wijsbegeerte het zwakst. Reeds vroeg gevoelde hij, dat de scholastieke wetenschap zijner dagen werkte met onvruchtbare begrippen; zij had behoefte aan vernieuwing om de macht van den mensch over de dingen uit te breiden; hij wees haar daartoe den weg der inductie. Twijfel en kritiek moeten vooropstaan; zij bevrijden den geest van de vele vooroordeelen (idolen), waarin taal, gezag en hersenschimmen