is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een huis, gier van stallen en verdere afvalstoffen worden verzameld. Zij moeten van tijd tot tijd worden geledigd; de inhoud dient dan ter bemesting.

Beerrups, de rups van de tot de fam. der Spinners behoorende vlinder (Arctia caja). Zij is zeer sterk behaard, op den rug donker, aan de zijden bruinrood en zit vooral op brandnetels, doch ook wel op andere planten. De vlinder is fraai gekleurd, de voorvleugels bruin met breede witte strepen, de achtervleugels helrood met zwarte vlekken.

Beers, Jan van (1821-88, (BelgischNederlandsch schrijver. Geboren te Antwerpen, weekelijk opgevoed. Leeraar Mechelen, Lier, Antwerpen. Poëzie over 't leven van nederigen en misdeelden, gevoelig idealiseerend, soms ziekelijk weemoedig. Bundels: Jongelingsdroomen (1853, de zieke Jongeling); Levensbeelden (1858); Gevoel en Leven (1868 De Bestedeling) en Rijzende Blaren (1884).

Beers, Jan van (1855— ), Belgisch schilder, aanvankelijk van historiestukken, later van tafereelen uit het dagelijksch leven.

Beersche Maas noemt men 't Maaswater, dat bij zekeren rivierstand over den Beerschen Overlaat N.-Brabant binnenstroomt. In dat geval zegt men in die streken, „de Maas is om", 't Water loopt naar 's-Hertogenbosch, breidt zich links uit tot de hooge heistreek, rechts tot den Maasdijk, doch laat daarbij vele door eigen kaden beschermde polders vrij. 't Duurt lang eer 't water den Bosch bereikt. Even ten N. hiervan loost het door eenige sluizen in den rechter DieZedijk op de Dieze en wordt dan weer bij Crèvecoeur op de Maas gebracht. Hoewel thans de linker Diezedijk in verband met den bouw van sluizen ten behoeve van 't kanaal Den Bosch—Drongelen is opgehoogd, is toch nog evenals vroeger gelegenheid 't Beersche Maaswater bij zeer hooge standen af te voeren naar de Bergsche Maas.

Beersche Overlaat, een onbedijkt vak langs de Maas even boven Grave tusschen

den polder van Katwijk en Gr. Linden en dien van Escharen en Gassel. Hier is slechts een zomerkade, waarvan een gedeelte met geringe kminshoogte en bijzondere constructie geschikt is tot het overlaten van water. Ze is 2,5 K.M. lang en heet naar het dorp Beers, gelegen in de „traverse" van de Beersche Maas, ± } uur ten W. van Cuijck.

Beersmans, Catharina (1845—1899), Nederlandsche tooneelspeelster van Vlaamsche afkomst, werd vooral bekend door haar vertolking van „Koningin Louise" in „Vorstenschool" van Multatuli. Vanaf 1877 was zij verbonden aan het Rotterdamsch Tooneelgezelschap.

Beerstraaten, Abraham, Nederlandsche schilder van stadsgezichten en landschappen, werkte van 1639—1665 in Amsterdam. In het Rijksmuseum vindt men werken van hem.AnthonieBeerstraaten, waarschijnlijk zijn broeder, schilderde landschappen, stads- en zeegezichten. De andere broeder Jan Abrahamsz Beerstraaten (1622—1666), schilderde eveneens landschappen, stads- en zeegezichten (Rijksmuseum).

Beerta, dorp met c. 1600 inw. in de provincie Groningen aan het Beersterdiep. Beerta, gemeente met c. 4000 inw. omvat behalve Beerta, het dorp NieuwBeerta en den Kroon- en Stadspolder Landbouw.

Beesd (1), dorp met c. 1500 inw. aan de Linge, in Gelderland, aan den spoorweg Dordrecht — Resteren. Beesd (2), gemeente in Gelderland, met c. 2400 inw., omvat de dorpen Beesd, Renooi, Akkooi en Mariënwaard.

Beethoven, Ludwig van (1770 — 1827) is geboren in Bonn, waar zijn grootvader een geacht kapelmeester in ruste en zijn vader tenorzanger van de keurvorstelijke kapel was. B. heeft in zijne jeugd verscliiliende onderwijzers, maar geen methodisch onderricht gehad. Door zelfstudie wist hij zich echter zoo in het pianospel te bekwamen, dat hij in 1778 te Keulen en in 1781 te Rotterdam als solist kon optreden. In 1782 kon hij zijn leeraar, Chr. G. Neefe, in zijn orga-