is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

percba, uit het boschwezen: kinabast en andere boschproducten (raming 1922 ƒ20,7 rnill.).

C. Monopolies, in het bijzonder dat van opium (raming 1922 ƒ 48 mill.) en pandbrieven in eigen beheer (raming 1922 ƒ 13.3 mill.).

D. Gouvernementsbedrijven, zooals tin op Banka (raming 1922 ƒ 34.5 mill. goud in Benkoelen (ƒ1,2 mill.), zont (ƒ19,6 mill.), steenkolen (28,9 mill.), staatsspoor- en tramwegen (ƒ 90,2 mill.).

Het totaal der middelen in Indië is voor 1922 geraamd op ƒ690.453.771.— ; de uitgaven in Indie zijn geraamd voor 1922 op ƒ710.339.019.-.

Belawan, rivier in de afd. Deli, Oostkust van Sumatra. Op een eiland in den mond der rivier ligt Belawan-Deli. Uitvoer van tabak en rubber, welke per spoor uit het binnenland wordt aangevoerd. Velen hebben groote verwachting van de toekomst van dezen haven.

Belbês, stad met c. 13.000 inw. in Beneden-Egypte.

Bel Canto is de naam voor de oude Italiaansche zangkunsten-methode, die de vlekkelooze toonvorming tot hoofddoel heeft. In den bloeitijd der Ital. opera's en coloratuuraria's werd zij door alle zangers en -essen beoefend en als hoogste ideaal beschouwd. Tegenwoordig is zij niet meer einddoel, daar men naast schoone zangtechniek ook dramatische en expressieve uitdrukking verlangt, maar toch nog een onmisbaar onderdeel der zangkunst en als zoodanig zal zij steeds haar waarde blijven behouden.

Belchen, naam van verschillende bergtoppen in het Zwarte Woud en in de Vogezen. De Schwarswalder Belchen ten Z. van Freiburg is c. 1400 M. hoog. De Gebweiler of Sulzer Belchen in de Vogezen is 1423 M. hoog.

Beleediging. Vroeger speelde het misdrijf van beleediging van den vorst in het strafrecht een grooten rol en was zeer verschillend in karakter van het gewone misdrijf van beleediging. In latere wetgevingen kwam dit verschil niet zoo uit. De Code Pénal beschouwde de be¬

leediging des Keizers al niet meer als een afzonderlijk misdrijf. In de drukperswet van 1819 is echter deze soort beleediging weer afzonderlijk strafbaar gesteld. Bij ons is zij afzonderlijk strafbaar gesteld als: misdrijf tegen de koninklijke waardigheid. Art. 261 W. v. Strafr. stelt strafbaar hem, die opzettelijk iemands eer of goeden naam aanrandt, door te laste legging van een bepaald feit, met het kenlijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. — Dit soort beleediging heet smaad. Geschiedt het door middel van geschrift, dan spreekt men van smaadschrift. Elke beleediging, die niet het karakter van smaad- of smaadschrift draagt, iemand, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrifte, hetzij in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift, aangedaan, wordt als eenvoudige beleediging gestraft met gevangenisstraf v. ten hoogste 3 mnd. of geldboete v. ten hoogste ƒ 300. Beleediging is een klachtdelict;

Beleenen noemt men tegen onderpand

van effecten of goederen geld ter leen ontvangen. Volgens art. 1198 B. W. moeten de goederen in het bezit van den geldgever overgaan. Goederen in natura worden daarom, wegens gebrek aan opslagruimte, zelden beleend (wel goud en diamanten). Beleend worden de papieren, die de goederen vertegenwoordigen, b.v. cognossementen (bewijs om de goederen uit een schip te ontvangen), cedulen of ceelen (bewijs van opslag van goederen in een Veem) en effecten. Dc goederen en effecten blijven het eigendom van den geldnemer; voldoet deze niet aan zijn verplichtingen, dan heeft de geldgever het recht het onderpand te verkoopen. Om voldoende gedekt te wezen eischt de geldgever een surplus, een overwaarde van minstens 20 pet. Bedraagt de leening ƒ 1000.— dan moet de waarde der goederen minstens ƒ 1200.— zijn (vaak veel hooger). Zijn er meerdere cognos¬

sementen dan eischt de geldgever (Bank) ze alle, en daarbij nog de factuur, de ver-