is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot staan. Tot den herfst van 1918 hielden ze stand in dit uithoekje van hun land. Met den ommekeer aan 't westelijk front was ook 't bevrijdingsuur voor België geslagen. 25 Nov. deed koning Albert zijn intocht in Brussel. Vreeselijk had de Belgische bevolking onder de Duitsche bezetting geleden. Meer dan 5000 burgers waren gedood, onrechtmatige oorlogsschattingen opgelegd, fabrieken van de machines beroofd en vele mannen naar Duitschland gedeporteerd om daar te werken in de munitie-fabrieken of geprest militaire werkzaamheden te verrichten achter 't Duitsche front, blootgesteld aan de vijandelijke artillerie. Onder de Belgen, die niets van hun fierheid verloren in dezen vreeselijken tijd blinken uit burgemeester Max van Brussel, kardinaal Mercier en in 't bijzonder koning Albert. Literatuur. H. Pirenne, Histoire de Belgique 1908—1921; H. van der Linden, Vue générale ae l'histoire de Belgique, 1918; Van Kalken Sr., Histoire de Belgique, 1920.

Belgiojoso, Ckristina, vorstin van (1808—1871), Italiaansch schrijfster, streed in haar werken voor de vrijwording van Italië en de opheffing van het Italiaansche volk, richtte het dagblad „ItaUa" op.

Belgrado, hoofdstad van Joego-Slavië met c. 90.000 inw., aan Save en Donau en aan den spoorweg naar Konstantinopel. Belangrijke doorvoerhandel, universiteit en andere inrichtingen van onderwijs. In de middeleeuwen in handen van de Hongaren, later van de Turken, werd het in 1867 de hoofdstad van Servië. In den laatsten oorlog is het van Oct. 1915—Nov. 1918 door Oostenrijksche troepen bezet.

Belial, hebreeuwsch, meestal als tweede naamval Belials-zoon, -kind, beteekent in deze combinatie: nietswaardig, onnut. De afleiding is onzeker. De latere Joden hebben er een eigennaam van gemaakt voor een boozen geest of den duivel zelf. Christenen wezen er den Antichrist mee aan (2 Korinthen 6 : 15).

Belinfante, Ary (1870— ), Nederlandsch musicus, studeerde eerst geneeskunde, werd later pianist en schreef enkele brochures over onderwerpen uit de muziek.

Belisarius (505—565), beroemd veldheer van den Oost-Romeinschen keizer Justinianus I, onderdrukte in 532 den Nika-opstand in Konstantinopel, behaalde overwinningen op de Vandalen in Afrika, op de Perzen en op de OostGothen in Italië, versloeg in 559 de Hunnen, doch werd in 562 van een samenzwering beschuldigd en gevangen gezet. Hoewel vrij spoedig weer in vrijheid gesteld, stierf hij toch kort daarna.

Bell, Andrew (1753—1832), Schotsch geestelijke, bekend door zijn opvoedingssysteem, het eerst in het militaire weeshuis te Madras toegepast. Zijn broeder Charles Bell (1774- 1842), chirurg, hoogleeraar te Londen en Edinburg, maakte zich bekend door zijn ontdekkingen bij de ruggemergszenuwen, schreef: „The nervous system of the human body".

Bell, Alexander Melvüle (1819- 1905), Schotsch opvoedkundige, bracht bij zijn doofstommenonderwijs in Washington de z.g. „visible method" van spreken in toepassing. Zijn zoon Alexander Graham Bell (1847— ), natuurkundige, hoogleeraar te Boston, vond in 1876 een toestel uit, dat na vele verbeteringen de tegenwoordige telefoon werd en in 1880 met Summer Tainter de photofoon.

Bell, Acton, Curres en Ellis. Zie Bronte.

Bell, Frederik Wilhelm Bernard van (1822— 1896), Nederlandsch godgeleerde, hoogleeraar te Groningen, schreef o.a. „De samenhang van logica en ethiek".

Belladonna [Atropa Belladonna) of dolkers, een plant, behoort tot de Solanaceeën en komt bij ons zeldzaam in boschachtige streken voor. De bloemkroon is vuihrood en de vergiftige bessen zijn, als zij rijp zijn, glanzend zwart. Ze bevatten het alkoloid atropine dat in de oogheelkunde wordt toegepast wegens