is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tferden leden toetraden. Propaganda voor het boksen is 't doel van onzen Bond. Volgens zijn oorspronkelijk breed opgevatte en in algemeenen bouw met die van den Franschen Bond overeenkomende reglementen is het werk van den N. B. B.: I

Bekend maken van het boksen.

Zorg dragen voor goed onderricht.

Aanmoedigen van boksen.

Leiden van alle wedstrijden.

De Bond pakte aanvankelijk krachtig aan, doch heeft helaas geenszins volbracht wat men hoopte en verwachtte. Terstond reeds wreekte de te lage contributie zich en liet den Bond geldelijk onmachtig. Sedert werd deze flink verhoogd en... tot op 't onvoldoende bedrag van fi,— teruggebracht. Ook in 't bestuur was men niet gelukkig. Veel oneenigheid en heftigheid schaadde den gang. Naijver tusschen Amsterdam, waar bovendien de arbeiders en Den Haag, waar de meer gegoeden boks(t)en, veroorzaakte zelfs overrompelingen met stemmen van 'n vergadering en de meest buitensporige besluiten, die... naderhand herroepen werden; zoo kende de Bond b.v. eenige maanden lang alleen toegetreden vereenigingen als lid en' wierp de individueele leden uit op welke hij — en terecht als Bond van 'n sport, die niet door groep tegen groep, doch door individu tegen individu gespeeld wordt — voor dien gedreven had.